Sluit het

Waar bent u naar op zoek vandaag?

Typ een willekeurig woord en druk op Enter

Privacybeleid

Eerbiediging van de privacy en het gebruik van persoonsgegevens

De privacy en de veiligheid van uw informatie zijn belangrijk voor ons. Het beleid van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV is erop gericht de privacy van de gebruikers van deze website te respecteren en te beschermen. Wij zullen niet vrijwillig individueel identificeerbare informatie over onze klanten of andere gebruikers van onze website vrijgeven aan derden zonder eerst de toestemming van die gebruiker te hebben gekregen.

Wanneer u de website airliquide.com gebruikt, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens het bedrijf AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV, met maatschappelijke zetel te BOURGETLAAN 44 - 1130 BRUSSEL.

Ethiek en gebruik van verzamelde gegevens

AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV vraagt slechts om bepaalde soorten persoonlijke informatie bij het gebruik van de website. Op enkele plaatsen op onze website, waaronder orderverwerking en online klantenservicetools, vragen wij u informatie te verstrekken waardoor we uw bezoek aan de site kunnen verbeteren, u kunnen helpen met technische ondersteuning of na uw bezoek contact met u kunnen opnemen. Tenzij de gevraagde informatie noodzakelijk is voor de afhandeling van het verzoek, wordt u daarvan in kennis gesteld en is het u geheel vrij deze al dan niet te verstrekken. Wij kunnen u vragen het volgende te vertrekken: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, soort bedrijf, informatie over klantvoorkeuren, klantnummer en andere soortgelijke persoonlijke informatie die nodig is voor registratie of inschrijving op onze diensten of aanbiedingen.

Dienovereenkomstig gebruikt AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV de persoonsgegevens die u op deze website hebt verstrekt voor de volgende doeleinden, termijnen en rechtsgronden:

Doel

 • Het verzenden van mededelingen, in het bijzonder Nieuwsbrieven van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV waarvoor de Gebruiker ingeschreven is
 • Het verlenen van online klantenondersteuning aan iedere Gebruiker die is uitgerust met een door VitalAire geleverde pomp
 • Het behandelen van verzoeken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

Rechtsgrond/grondslag

 • Het legitieme belang van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV om de Gebruiker te informeren over nieuws van de Groep
 • Het legitieme belang van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV om de Gebruiker online hulpmiddelen aan te bieden om hem of haar te informeren over de producten en diensten van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV en om het beheer en de opvolging van zijn of haar contracten te verzekeren
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting

Bewaartermijnen

 • Duur van de registratie voor de betreffende communicatie (voorbeeld: nieuwsbrieven)
 • 1 jaar
 • Duur van de verwerking van het verzoek plus een maximum van vijf (5) jaar vanaf de verwerking ervan.

AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV verwerkt ook de persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van uw contacten en communicatie met ons, zoals uw e-mailuitwisselingen, uw discussies met gebruikmaking van de door AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV ter beschikking gestelde instrumenten en platforms of in verband met de virtuele werkruimten en samenwerkingsinstrumenten die door AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV worden gebruikt. Deze behandelingen zijn gebaseerd op het legitieme belang van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV om de relatie met u te verzekeren door uw verzoeken, vragen enz. te behandelen en om de kwaliteit van de geleverde dienst te verbeteren en hebben tot doel deze hulpmiddelen ter beschikking te stellen, het juiste gebruik ervan te verzekeren en te controleren, evenals de veiligheid van het informaticasysteem en de vertrouwelijkheid van de informatie.

Passieve verzameling van persoonsgegevens

Sommige van de persoonsgegevens die op onze server worden opgeslagen, worden door u vrijwillig verstrekt wanneer u online formulieren invult, terwijl andere gegevens automatisch worden verzameld.

Om de surfervaring van de gebruiker op onze sites te verbeteren en voor statistische analysedoeleinden, verzamelt AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV automatisch bepaalde gegevens wanneer u onze sites bezoekt:

 • Uw IP-adres: een IP-adres wordt door uw Internet Service Provider aan uw computer toegewezen zodat u toegang krijgt tot het web
 • De datum en het tijdstip waarop u de site bezoekt en de pagina’s die u bekijkt
 • Het besturingssysteem van uw computer en de gebruikte software voor het surfen op internet
 • Uw login, als u op beperkte delen van de site surft
 • Uw surfgeschiedenis binnen Groepswebsites en de duur van uw verbinding.

Afhankelijk van het geval verwerken wij deze gegevens met uw toestemming wanneer de wet dit vereist (bijvoorbeeld wanneer voor het plaatsen van bepaalde cookies op uw terminal uw toestemming vereist is) of op grond van ons legitiem belang bij het aanbieden van een website en het verbeteren van de prestaties ervan.

Wij raden u aan ook onze pagina over cookies te lezen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen de strikte beperking van de gegevensverwerking voor de hierboven beschreven doeleinden, kunnen wij sommige van uw gegevens meedelen aan:

 • Bevoegd personeel van de bedrijven van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV in de uitoefening van hun gebruikelijke taken
 • Onze dienstverleners en onderaannemers

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Bovendien impliceert het gebruik van de webconferentiedienst en de beschikbaarheid van communicatie-instrumenten en -platforms de overdracht van persoonsgegevens (namen, familienamen en e-mailadres) met het oog op identificatie, en uitgewisselde gegevens (bericht, bijlagen) met het oog op hosting en administratie, aan niet-lidstaten van de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van de Verenigde Staten, waarvan de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verschilt van de wetgeving van de Europese Economische Ruimte.

Wanneer wij uw gegevens overdragen naar de Verenigde Staten, zullen wij uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de Modelcontractbepalingen die zijn opgesteld door de Europese Commissie (besluit 2010/87/EU) en die zijn ondertekend met onze providers.

Wegens de internationale dimensie van de groep en zijn organisatie, draagt AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV bovendien uw persoonsgegevens over binnen zijn entiteiten die gevestigd zijn in landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte. Deze overdrachten vallen onder de “Bindende Bedrijfsvoorschriften” die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt ze raadplegen door deze link te volgen.

Vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens

AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV gebruikt uw persoonlijke informatie uitsluitend voor de hierboven beschreven specifieke doeleinden. De informatie die u ons verstrekt zal vertrouwelijk blijven en zal alleen gebruikt worden in verband met uw relatie met AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV en/of een van haar gelieerde bedrijven als klant; deze informatie zal nooit voor commerciële of prospectiedoeleinden worden vrijgegeven of verkocht aan een derde partij.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beschikt u over een recht op toegang, rectificatie en wissing van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, het recht om zich, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, te verzetten tegen de behandeling van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het lot van uw persoonsgegevens post mortem.

Bovendien kunt u in sommige gevallen verzoeken de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen of, indien mogelijk, rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen.

In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Voor gegevensverwerking waarvoor uw toestemming vereist is, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De uitoefening van dit recht doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van een op toestemming gebaseerde behandeling voorafgaand aan de intrekking.

Voor elk verzoek of elke klacht in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten, kunt u contact opnemen met de door AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV aangewezen Functionaris voor Gegevensbescherming.

Per post:

Laurence Thomazeau, Data Protection Officer

75, quai d’Orsay - 75007 Paris - Frankrijk

Of via het contactformulier dat hier beschikbaar is:

https://www.airliquide.com/group/contact-us-gdpr

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Alle dergelijke updates zullen op de startpagina van de website worden aangegeven en u wordt aangeraden deze Privacyverklaring te lezen telkens wanneer u de website van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV bezoekt. Alle dergelijke wijzigingen van of toevoegingen aan deze Privacyverklaring zijn van kracht zodra zij op de website zijn geplaatst.

Over Making Diabetes Easier

VitalAire zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Onze teams voor thuiszorg bieden onze patiënten en hun naasten educatie, ondersteuning en personalisering van onze zorg. Onze missie: diabetes gemakkelijker maken.

#Makingdiabeteseasier

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

De laatste informatie over diabetes

Volg ons !