Sluit het

Waar bent u naar op zoek vandaag?

Typ een willekeurig woord en druk op Enter

Website voorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site www.makingdiabeteseasier.com/be-nl

De toegang tot en het gebruik van de Site zijn onderworpen aan de geldende wettelijke bepalingen en aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “Algemene Gebruiksvoorwaarden”). Door zich toegang te verschaffen tot en te surfen op deze Site, aanvaardt de gebruiker, zonder beperking of voorbehoud, alle Algemene Gebruiksvoorwaarden in hun geheel en erkent de gebruiker dat deze voorrang hebben op alle andere overeenkomsten die met AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV zijn gesloten. 

1. Doel van de Site en aard van de informatie die op de Site wordt verspreid

1.1 Doel van de site

De Site wordt gepubliceerd door AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV, een leverancier van producten en diensten voor diabetespatiënten.

De Site, de functionaliteiten ervan en de informatie op deze Site zijn bedoeld om informatie te verstrekken over diabetes, diabetesbeheer en AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV.

De Site is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in diabetes. Elke persoon die toegang heeft tot de Site, ongeacht zijn of haar status (particulier of professioneel), zijn of haar locatie, de wijze van verbinding met de Site, het doel en de finaliteit van zijn of haar toegang tot de op de Site gepubliceerde informatie, zal hierna worden aangeduid als de “Gebruiker”.

1.2 Aard van de op de Site gepubliceerde informatie 

Alle op de Site beschikbare informatie wordt hieronder gedefinieerd door de “Inhoud”.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat de Inhoud bestemd is voor personen die in BELGIË wonen; de informatie op deze Site is mogelijk niet geschikt buiten BELGIË aangezien de reglementering en de medische praktijken er anders kunnen zijn.

De door AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV op de Site aangeboden Inhoud is gevarieerd van aard, zoals, maar niet beperkt tot, informatie over AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV, informatie met betrekking tot diabetes en/of diabetesbeheer, of producten en diensten aangeboden door AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV, praktische artikelen over het dagelijks leven van patiënten en zorgverleners, getuigenissen, bestanden die gratis worden aangeboden om te downloaden en diensten waarop men zich gratis abonneert, zoals de nieuwsbrief, gebruiksaanwijzingen voor producten, brochures... 

AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV besteedt de grootste zorg aan de voorbereiding en het ter beschikking stellen van de Inhoud.

De op de Site beschikbare Inhoud wordt regelmatig bijgewerkt en de datum van de laatste bijwerking is die welke op de startpagina wordt vermeld. Deze Inhoud kan echter actualisering behoeven, die om technische of andere redenen op de datum van raadpleging mogelijkerwijs nog niet heeft plaatsgevonden, of die gewijzigd kan zijn. Behalve in gevallen waarin updates om technische redenen niet konden worden uitgevoerd, doet AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV al het mogelijke om de Site waar nodig te actualiseren, corrigeren of wijzigen. Indien nodig behoudt AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV, als uitgever van de Site, zich het recht voor om de Inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren.

In het algemeen wordt de door AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV voorgestelde Inhoud louter ter informatie verstrekt. Hoewel alles in het werk is gesteld om de betrouwbaarheid van de informatie op deze Site te verzekeren, geeft AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV geen garanties, expliciet of impliciet, en aanvaardt het geen enkele verantwoordelijkheid voor de volledigheid of de nauwkeurigheid van de inhoud van de informatie, producten en diensten die op de Site worden aangeboden of voor het gebruik van de informatie die op de Site toegankelijk is.

- De Inhoud van medische aard die op de Site beschikbaar is, is op geen enkele wijze een vervanging voor een medische consultatie, een medisch bezoek of een medische diagnose.

Bijgevolg erkent de Gebruiker dat hij er volledig van op de hoogte is dat de Inhoud die hem ter beschikking wordt gesteld, noch volledig noch exhaustief is. Evenzo erkent hij dat de Inhoud:

  • Geen medisch advies geeft;
  • Geen diagnose stelt;
  • Een consultatie of de aanbevelingen van een gezondheidsprofessional niet kan vervangen;
  • Geen aanbeveling vormt voor het gebruik van enig medisch product en/of behandeling.

De Gebruiker erkent tevens dat de Inhoud op geen enkele wijze, direct of indirect, reclame voor een medische behandeling vormt.

AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV kan op geen enkele wijze de gezondheidstoestand van de Gebruiker beoordelen, ook niet aan de hand van de gegevens die de Gebruiker via de Site heeft verstrekt en de Gebruiker is verantwoordelijk voor elke beslissing die wordt genomen en elke actie die wordt ondernomen op basis van de op de Site ingevoerde of gelezen informatie.

Bijgevolg kan AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV niet aansprakelijk worden gesteld voor de Inhoud van de Site en het gebruik van de Inhoud van de Site geschiedt onder zijn of haar volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid.

De op de Site aangeboden informatie is met name geschreven door gezondheidsprofessionals en kan door verschillende auteurs zijn geschreven. Het redactieteam van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV valideert deze voorafgaand aan publicatie op de Site.

Op de Site kunnen ook adviezen van deskundigen worden overgenomen. 

Deze informatie vormt slechts de mening van de deskundigen van wie zij uitgaat en blijft volledig onder hun verantwoordelijkheid. AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV zal de inhoud van de meningen van onafhankelijke deskundigen die op de Site worden gepubliceerd en als zodanig worden aangeboden, op geen enkele manier wijzigen of beïnvloeden.

De aanwezigheid van dergelijke meningen op de Site impliceert op geen enkele wijze dat AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV deze meningen onderschrijft, goedkeurt, valideert of de nauwkeurigheid ervan garandeert. 

2. Aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site

De toegang tot en het gebruik van de Site zijn onderworpen aan de geldende wettelijke bepalingen, alsook aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden die de Gebruiker moet hebben gelezen alvorens de Site te gebruiken. Door verder gebruik te maken van de Site, verklaart en garandeert de Gebruiker kennis te hebben genomen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en gaat de Gebruiker ermee akkoord deze na te leven.

3. Voorwaarden voor toegang tot de Site 

De Site bevat een ruimte die voor elke Gebruiker zonder voorafgaande identificatie toegankelijk is (hierna de “Publieke Ruimte” genoemd) en die tot doel heeft informatie te verstrekken over diabetes, het beheer van deze ziekte, de verzorging van de diabetespatiënt en het bedrijf AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV. De Gebruiker heeft ook toegang tot documenten die gratis kunnen worden gedownload. 

Het gebruik van de Site is gratis. Dit vereist een verbinding en een recente internetbrowser en computerapparatuur met redelijke prestaties. AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Publieke Ruimte van de Site geheel of gedeeltelijk te beëindigen, te wijzigen, op te schorten, te beperken of te onderbreken, met inbegrip van de inhoud, de functionaliteiten of de uren waarop de Site beschikbaar is, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.

Deze ruimte biedt de mogelijkheid tot inschrijving op de nieuwsbrief van de Site, genaamd Nieuwsbrief. In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kan de gebruiker zich te allen tijde uitschrijven voor deze Nieuwsbrieven door gebruik te maken van de uitschrijflink onderaan elke verzonden Nieuwsbrief.

Speciale vermelding voor minderjarige Gebruikers

De toegang tot en het gebruik van de Site door een minderjarige geschiedt onder toezicht van ouders, voogden of personen die met hun gezag zijn belast. Ouders, voogden of personen belast met het ouderlijk gezag zijn verantwoordelijk voor de handelingen van dergelijke minderjarigen, wier gebruik van de mobiele telefoon (of touch tablet) of computer onder hun toezicht staat. De verbinding met en het gebruik van de Site wordt verondersteld te worden uitgevoerd door een volwassene of onder toezicht van een persoon met ouderlijk gezag, een voogd of een persoon die belast is met de zorg voor de minderjarige. AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik van de Site en/of voor verkeerde informatie op de Site.

4. Eigendom van toegankelijke Inhoud 

Alle elementen van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, grafische elementen, geluids- en audiovisuele elementen, de configuraties, displays en schermen ervan, en meer in het algemeen alle informatie die verschijnt op of weergegeven wordt door AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV in verband met of opgenomen is in deze Site, zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV en/of derde aanbieders van inhoud blijven de enige eigenaars van dergelijke materiaal en behouden alle eigendomsrechten daarop, inclusief de rechten op reproductie van dergelijk materiaal. De handelsmerken, handelsnamen, logo’s en andere herkomstaanduidingen die op de Site worden weergegeven, en in het bijzonder de domeinnaam <makingdiabeteseasier.com/be>, zijn handelsmerken van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV of van derden die haar het recht hebben verleend om ze op de Site te gebruiken.

Bijgevolg mogen deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet geïnterpreteerd worden als zouden zij de Gebruiker een licentie of recht verlenen om gebruik te maken van de handelsmerken die op de Site voorkomen zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV of van de voornoemde derde partijen. Evenzo verwerft de Gebruiker geen van de voornoemde eigendomsrechten door het afdrukken of downloaden van informatie of software of door het gebruik van de functionaliteiten van deze Site.

5. Gebruikslicentie

AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV biedt Gebruikers toegang tot haar Site op basis van (en afhankelijk van) hun aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Hiertoe verleent AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV Gebruikers een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot de Site, deze te downloaden en te gebruiken, uitsluitend voor privégebruik.

AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV behoudt zich het recht voor om op elk moment de Inhoud van de Site geheel of gedeeltelijk toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, of om deze licentie te beëindigen. 

Alle Inhoud die beschikbaar is op de Site mag worden gedownload, gereproduceerd of afgedrukt op voorwaarde dat: 

  • Deze informatie uitsluitend wordt gebruikt voor privé- of interne doeleinden en in geen geval voor commerciële doeleinden;
  • Deze niet, in welke vorm dan ook, aan derden wordt overgedragen;
  • Deze niet wordt gewijzigd;
  • Op alle kopieën de copyrightvermelding van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV wordt overgenomen.

Elk ander gebruik van de informatie die toegankelijk is op de Site dat niet uitdrukkelijk is toegestaan, is strikt verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV.

In dit verband herinneren wij de Gebruiker, ter informatie, aan de bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom dat, onder de voorwaarden van artikel L. 122-5.2 en 3a, “kopieën of reproducties die strikt zijn voorbehouden voor het privégebruik van de kopieerder en niet zijn bestemd voor collectief gebruik” toestaat, evenals analyses en korte citaten voor voorbeeld- en illustratiedoeleinden. “Elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden of rechtverkrijgenden is onwettig” - art. L. 122-4. Deze weergave of reproductie, door welk proces dan ook, vormt derhalve een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L. 335-2 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom.

6. Garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen

a. Principes

AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV, noch de personen die betrokken zijn bij de realisatie, ontwikkeling of verspreiding van de Site, met inbegrip van haar informatieverstrekkers of partners, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat de Gebruiker maakt van de informatie, producten en diensten die op de Site beschikbaar zijn of worden voorgesteld en/of op het moment dat hij of zij op de Site surft.

AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de Site wijzigen, hetgeen de Gebruiker erkent en aanvaardt door de Site te blijven gebruiken.

Hoewel alle nodige stappen werden ondernomen om de betrouwbaarheid van de informatie op de Site te verzekeren, geeft AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, en aanvaardt het geen enkele verantwoordelijkheid voor de volledigheid, de exhaustiviteit of de nauwkeurigheid van de inhoud van de informatie, producten en diensten die door de Site worden aangeboden, noch voor het gebruik van de informatie die op de Site toegankelijk is.

Met uitzondering van de persoonsgegevens waarvoor AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV zich ertoe verbindt alle passende maatregelen te treffen om de gegevens die onjuist of onvolledig zijn ten opzichte van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt, te wissen of te corrigeren, kan AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, de fouten of de weglatingen op de Site, in welke hoedanigheid dan ook, voor om het even welke beslissing, en in het bijzonder voor om het even welke medische beslissing die valt onder de verantwoordelijkheid van de professional die belast is met het toezicht op de gezondheid van de Gebruiker.

b. Beveiliging

De Gebruiker erkent dat, niettegenstaande alle middelen die door AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV worden aangewend, het internet technische bijzonderheden vertoont die het onmogelijk maken om de absolute continuïteit van de toegang tot de Site en de responstijden, alsook de veiligheid van de gegevensoverdracht te garanderen.

Bijgevolg stemt de Gebruiker ermee in de Site op eigen risico te gebruiken en erkent hij of zij dat de informatie en de diensten die op de Site worden aangeboden, onderbroken kunnen worden ten gevolge van overmacht, situaties buiten de controle van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV of ten gevolge van gebeurtenissen buiten de controle van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV, fouten van technische of menselijke aard kunnen bevatten en occasioneel kunnen leiden tot gegevensverlies.

Noch AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV, noch de personen die betrokken zijn bij de realisatie, ontwikkeling of verspreiding van de Site, met inbegrip van haar informatieverstrekkers, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen, bugs of eender welk programma dat of toepassing die incompatibel is met de infrastructuur van de Gebruiker, noch voor schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van een panne, onderbreking of fout, evolutie, herstelling, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbreking van het telefoonnetwerk of verwante netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van derden of van de Gebruiker.

Noch AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV, noch de personen die betrokken zijn bij de realisatie, ontwikkeling of verspreiding van de Site, met inbegrip van haar informatieverstrekkers, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële, rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site of uit de onmogelijkheid om de Site te gebruiken of uit de afhankelijkheid van een Gebruiker van de producten, diensten of informatie die op de Site beschikbaar is, zelfs indien AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV hiervan op de hoogte werd gebracht.

Alle aansprakelijkheidsbeperkingen met betrekking tot elk type van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met inbegrip van verlies van gegevens, verlies van winst, verlies van klanten, verlies van bestellingen, verlies van imago of merk, verlies van opportuniteit, bedrijfsonderbreking of elke andere commerciële schade.

7. Hypertext links

a. Links naar sites van derden

De Site bevat links die rechtstreeks toegang geven tot andere websites van derden. AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het gebruik dat door de Gebruiker of door derden zou worden gemaakt van deze informatie die beschikbaar is op andere websites waarnaar het links heeft gecreëerd of die zonder haar medeweten gecreëerd zouden kunnen zijn, ongeacht of deze sites al dan niet partners van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV zijn. AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV heeft geen redactionele controle over deze informatie. 

De voorgestelde links vanuit de Site impliceren geenszins het verlenen van welke licentie dan ook op de rechten die AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV bezit op de handelsmerken, handelsnamen, logo’s en andere elementen van de Site. Ten slotte wijst AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV alle verantwoordelijkheid af voor eventuele technische storingen in verband met deze links. De toegang tot alle sites van derden via de Site geschiedt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker, die wordt verzocht kennis te nemen van de regels die van toepassing zijn op het gebruik van deze sites van derden en op de openbaarmaking van de informatie die hij eventueel op deze gelinkte sites heeft meegedeeld.

b. Links naar de Site 

De Site kan toegankelijk zijn via een website van derden die een link naar de Site bevat. Voor de implementatie van een link naar de Site is echter de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV vereist. AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige informatie op dergelijke sites van derden die links naar de Site bevatten.

Behoudens voorafgaande toestemming van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV, moet de link naar de Site voldoen aan de volgende regels: 

Een link naar de Site mag de reputatie van de handelsmerken en/of de intellectuele eigendomsrechten van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV niet schaden of aantasten, noch de valse indruk wekken dat de website die de link bevat en/of de organisatie of persoon die de link verstrekt, gesponsord, gesteund en/of verbonden is met AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV. 

U mag de Site niet geheel of gedeeltelijk in een frame of andere webpagina opnemen, of inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV in verband met de Site of de Inhoud ervan op enige andere wijze wijzigen. 

Er mag geen link naar de Site worden gemaakt vanaf een andere site waarvan de inhoud onwettig, beledigend, onfatsoenlijk of obsceen is, die geweld of onwettige handelingen voorstaat, die racistische, lasterlijke, smadelijke of anderszins verwerpelijke of ongepaste taal bevat, zoals naar eigen goeddunken door AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV wordt bepaald.

AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, te verzoeken om verwijdering van een link naar de gehele Site of een deel ervan, om welke reden dan ook of zonder dat daarvoor een rechtvaardiging vereist is. 

8. Algemene bepalingen

AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Door de Site te blijven gebruiken en erop te surfen, stemt de Gebruiker in met dergelijke wijzigingen.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en AIR LIQUIDE MEDICAL SA/NV met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid over elke vordering die voortvloeit uit de toegang tot en het gebruik van de Site.

Over Making Diabetes Easier

VitalAire zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Onze teams voor thuiszorg bieden onze patiënten en hun naasten educatie, ondersteuning en personalisering van onze zorg. Onze missie: diabetes gemakkelijker maken.

#Makingdiabeteseasier

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

De laatste informatie over diabetes

Volg ons !