Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Diabetes - termer och ordförklaringar

februari 2021

Klicka på en av bokstäverna nedan för att gå till sidan med termer som börjar med den bokstaven.

A

Autoantikroppar
Antikroppar som kroppen bildar mot sina egna vävnader.
Autoimmun sjukdom
Sjukdom som orsakas av att kroppens immunceller bildar autoantikroppar mot kroppens egen vävnad.

B

BMI/Kroppsmasseindex
Body Mass Index (BMI) är ett mått för att ange över- eller undervikt. Värden över 25 räknas som övervikt och vid 30 går gränsen för fetma. BMI beräknas som kroppsvikten (kg) genom kroppslängden (meter) i kvadrat.
Bariatrisk kirurgi
Kallas också överviktskirurgi. Operation av mag-tarmkanalen, för att minska i vikt vid sjuklig fetma.
Basinsulin
(basaldos) Långtidsverkande insulin som tas för att. täcka kroppens basbehov av insulin och hålla glukosnivån jämn mellan måltiderna.
Betaceller
En typ av cell som förekommer i de Langerhanska öarna i bukspottkörteln. Betacellerna producerar kroppens insulin.
Blodglukos
(blodglukosnivå) Mängden glukos i blodet. Mäts i enheten mmol/l (millimol per liter). Kallas också blodsocker.
Blodtryck
Den kraft som finns i blodets tryck mot kärlens väggar. Blodtrycket anges med två värden: 1. Det systoliska (övre värdet) anger trycket vid hjärtats sammandragning (dvs när hjärtat pumpar ut blodet). 2. Det diastoliska (undre värdet) anger trycket vid hjärtats utvidgning (när hjärtat fylls på med blod). I Sverige anges blodtryck i enheten mmHg (millimeter kvicksilver).
Bolusdos
En dos av snabbverkande insulin, tas i samband med mat för att hantera en förväntad blodsockerhöjning efter måltiden. Man kan också ta en bolusdos för att få ned ett redan högt blodsockervärde. Det kallas då ofta korrektionsbolus eller korrektionsdos.

C

C-peptid-test
C-peptid är en biprodukt som uppkommer vid kroppens egen produktion av insulin. Att testa mängden C-peptid i blodet ger ett indirekt mått på insulinproduktionen och kan användas för att sätta en typ 1-diabetes-diagnos.
CGM
Continuous Glucose Monitoring (CGM) system för kontinuerlig övervakning av glukosnivåerna. En tunn sensortråd appliceras strax under huden. Sensorn mäter kontinuerligt glukoshalten i vätskan i underhudsfettet. Värdena skickas trådlöst till en mottagare eller en app i mobiltelefon, där man kan se glukosvärde, trendpil och en kurva. Det går även att aktivera varningsfunktioner som hjälp att hålla glukosvärdet inom målområdet.

D

Diabetolog
Specialistläkare inriktad på diabetes.
Dietist
Specialist på kost- och näringslära som ger rådgivning till människor med sjukdomar som kräver särskild kosthållning.

E

Encapsulated islet cells
En teknik där man kapslar in öceller eller Langerhanska öar för att sedan kunna föra in dem i kroppen som en form av typ 1-diabetesbehandling.
Endokrinolog
Specialistläkare inom området hormoner och deras sjukdomar. Diabetes är en endokrinologisk sjukdom.
Erektil dysfunktion
Oförmåga hos män att få eller upprätthålla erektion för sexuell aktivitet (impotens).

F

Farmaceut
Samlingsnamn för apotekare och receptarier. Legitimerade yrken som hanterar och lämnar ut förskrivna mediciner (främstpå apotek).
Fastande plasmaglukos
(FPG-test): Mätning av blodglukoshalten efter minst 8 timmars fasta. Kan användas när man ställer en diabetesdiagnos och även som ett verktyg när man justerar diabetesbehandlingen.
Fingerstick
(blodprov): Metod för att med nål (eller lansett) sticka hål i fingret för att få fram blod för blodsockertest.
Fit
(see seizure)
Flash glucose monitor
(FGM): System för mätning av glukosvärden. En scanner (eller mobiltelefon) förs mot sensorn och avläser aktuellt glukosvärde som visas med en trendpil tillsammans med några timmars historik.
Fotterapeut
(medicinsk): Medicinskt utbildad terapeut som arbetar med både fothälsovård och fotsjukvård genom att behandla och förebygga fotbesvär. Ej att förväxla med podiatriker.

G

GAD-test
Test för att detektera GAD-antikroppar, en av de antikroppar som riktar sig mot betacellen och som är en viktig markör vid typ 1 diabetes. GAD är en förkortning av glutaminsyredekarboxylas.
Genetisk risk
Risken (sannolikheten) att vara bärare av anlag, att själv utveckla en ärftlig sjukdom, eller att föra vidare anlag för ärftliga sjukdomar.
Genetiska (ärftliga) faktorer
Faktorer som påverkar sannolikheten för att sjukdomar ärvs inom familjen.
Genital klåda
Klåda som orsakas av hudirritation, sexuellt överförbara sjukdomar, allergi eller infektioner. Förekommer ibland hos kvinnor med diabetes p.g.a. att sockret i urinen förändrar slemhinnornas pH-värde.
Glukos
(blodglukos): Från grekiskans "sött". Glukos är en enkel sockerart (monosackarid) som bildas när kroppen bryter ned kolhydrater. Glukos i blodet kallas blodglukos eller blodsocker.
Glykemisk kontroll
Att upprätthålla och hantera blodglukosnivåer.

H

HbA1c-test
HbA1c är ett långtidsmått på blodsockret och mäter hur mycket glukos som bundits till hemoglobinet i de röda blodkropparna. Ju högre blodsockret har varit, desto mer glukos är bundet till hemoglobinet. De röda blodkropparna har normalt en livslängd på ca 120 dagar, därför kan man med HbA1c-värdet få ett mått på hur blodsockernivån varit under de senaste 2-3 månaderna.
Hemoglobin
(Hb): Ett protein i de röda blodkropparna som binder syre. Hemoglobinet har till uppgift att transportera syret ut till kroppens vävnader.
Hjärtinfarkt
När delar av hjärtat får ingen eller för liten syretillförsel. Uppstår på grund av försämrat blodflöde i hjärtats kranskärl och orsakas ofta av fettinlagring i kärlen (ateroskleros).
Hjärtklappning
Upplevelsen av snabbare eller kraftigare hjärtslag än normalt.
Hormon
Ämnen som produceras av kroppen för att reglera cell- och organfunktioner. Hormoner transporteras i blodet och fungerar som budbärare mellan celler eller organ.
Hyperglykemi
Högt blodsocker. Medicinskt tillstånd med för hög glukoshalt i blodet.
Hypoglykemi
Lågt blodsocker. Medicinskt tillstånd med för låg glukoshalt i blodet.

I

Immunsystem
Försvarssystem som skyddar kroppen från sjukdomsframkallande mikroorganismer som virus, bakterier och parasiter. Lymfan och vita blodkroppar ingår i immunsystemet.
Infusion
Vätska tillförs via en kanyl direkt i blodet utan avbrott.
Insulin
Ett livsnödvändigt hormon som produceras av betaceller i de Langerhanska öarna i bukspottkörteln. Insulinet gör det möjligt för cellerna att ta upp energi i form av glukos ur blodet och kontrollerar därmed även kroppens blodglukosnivåer.
Insulinkänslighetsfaktor
Anger hur mycket blodglukosvärdet sjunker för varje enhet insulin som tillförs. Kallas ibland ISF, insulin sensitivity factor.
Insulinom
Tumör i bukspottkörteln (ofta godartad), vars celler kan producera stora mängder insulin utan att påverkas av kroppens normala insulinreglerande mekanismer.
Insulinpenna
En slags injektionsspruta som utvecklats för att personer med diabetes enkelt och säkert ska kunna ta insulin.
Insulinpump
Ett medicintekniskt hjälpmedel för kontinuerlig och väldigt exakt tillförsel av insulin. Pumpen består av en tunn kanyl, en insulinbehållare och en pumpanordning. Det finns flera olika varianter av insulinpumpar, tex med och utan slang. Pumpen programmeras för att ge en individuell och kontinuerlig insulintillförsel av insulin för kroppens grundläggande behov. Dessa går att ändra tillfälligt eller. Vid måltider eller vi ett högt blodsocker som behöver korrigeras tar man en bolusdos med pumpen, dvs extrados med insulin.
Insulinresistens
Ett tillstånd när kroppens celler inte reagerar normalt på insulin, vilket leder till minskat glukosupptag. Vid insulinresistens förekommer symtom som liknar insulinbrist, trots att insulinnivåerna är normala.
Interstitialvätska
Vätska mellan cellerna i kroppens (mjuka) vävnader. Interstitialvätskan hjälper till att transportera näringsämnen och syre till cellerna och att transportera bort restprodukter.

K

KBT (Kognitiv beteendeterapi)
Samtalsterapiform som bygger på att använda nya beteenden och tankemönster för att minska upplevda psykologiska problem.
Kalori
Ett energimått som ibland används som enhet för energiinnehåll i livsmedel.
Kanyl
Tunt rör (ofta mjukt och flexibelt) som placeras i ett blodkärl eller i underhudsfettet för att tillföra vätska och/eller medicin.
Ketoacidos
(diabetisk): Allvarlig komplikation till typ 1-diabetes som kan uppstå vid insulinbrist. Istället för att kunna använda glukos som energi, bryter kroppen i stället ner fett för energiförsörjningen. Restprodukterna, ketoner, kan då bildas i skadlig mängd och sänka blodets pH-värde (surt blod).
Ketoner
Sura nedbrytningsprodukter av fettsyror. I normalfallet kan kroppen hantera kroppen eventuella ketonöverskott, men hos personer med diabetes och insulinbrist kan nivåerna stiga snabbt och orsaka ketoacidos.
Kolesterol
Fettliknande ämne (lipid) som är en viktig byggsten i cellens membran. Produceras i levern, men förekommer också i vissa livsmedel.
Kolhydrater
Samlingsnamn för sockerarter (sackarider). Genom matsmältningen brytskolhydrater ner till glukos, som utgör energi för kroppens celler. Kolhydrater delas ibland in i snabba respektive långsamma beroende på hur snabbt de bryts ner (spjälkas) och deras påverkan på blodsockernivåerna.
Kramper
Krampanfall kan uppstå när grupper av hjärnceller aktiveras på onormalt sätt.

M

Metabola störningar
Tillstånd då kroppens funktioner för ämnesomsättning är satta ur balans.
Miljöfaktorer
Yttre faktorer (i omgivningen) som påverkar hälsa eller välbefinnande. Till exempel föroreningar eller temperatur.
Mmol/L
(millimol per liter): Måttenhet för bland annat blodglukoshalt. Anger antalet molekyler per liter vätska (I fallet med blodglukos, 6,022 x 1020 glukosmolekyler per liter blod).
Målområde
De rekommenderade blodglukosnivåerna.

N

Neuropati
Nervskador som orsakar domningar eller stickningar. Perifer neuropati påverkar händer, fötter och armar.

O

Obesitas
Fetma. Definieras ofta som BMI >30.
Oftalmolog
Läkare specialiserad på behandling av ögonsjukdomar.
Oralt glukostoleranstest
(glukosbelastning): Test vid misstanke om diabetes.Vid testet är personen fastande och dricker en lösning med en större mängd glukos. Blodsocker testas efter 2 timmar. Vid diabetes (eller förstadium till diabetes) är blodglukosvärdet då högre än normalt.

P

Palpitation
se Hjärtklappning
Pancreas
(bukspottkörtel): 15-25 cm långt organ i buken, placerat bakom magsäcken och i nära anslutning till tolvfingertarmen. Har dels en exokrin funktion – att producera enzymer för nedbrytning av födan – och dels en endokrin funktion – att producera hormoner som reglerar matsmältningen. I pancreas återfinns de Langerhanska öarna, ett slags kluster med olika hormonproducerande celler, däribland de insulinproducerande betacellerna.
Pancreastransplantation
Kirurgiskt ingrepp då bukspottkörtel överförs från (avliden) organdonator till patient med typ 1-diabetes.
Pediatrik
Medicinsk specialitet om barns hälsa och sjukdomar. En läkare specialiserad på pediatrik kallas pediatriker (barnläkare).
Podiatriker
Specialist (ej läkare) som diagnostiserarg och behandlar sjukdomstillstånd i foten. Yrket är ovanligt i Sverige, men vanligare i andra delar av världen. Ej att förväxla med fotterapeut.
Polydipsi
Överdriven eller extrem törst. Vanligt symtom vid diabetes.
Polyuri
Onormalt stora urinmängder (2,5 l/dygn). Tillsammans med ökat behov att kissa (diures) vanligt symtom vid diabetes.
Prediabetes
Tillstånd med förhöjda blodglukosvärden, dock inte tillräckligt höga för definitionen av diabetes. Vanligt förstadium till typ 2-diabetes.
Psykolog
Person specialiserad inom behandling av mentala-, emotionella- eller beteendestörningar. I Sverige är psykolog en skyddad titel, och inom hälso- och sjukvård är psykologer i allmänhet legitimerade.

R

Remission
Vid kronisk sjukdom, den period då symtomen avtagit eller tillfälligtvis försvunnit.
Retinopati
Förändringar på ögats näthinna orsakas av försämringar i näthinnans (retinas) blodcirkulation och visar sig ofta som ödem eller blödningar. Kan leda till synnedsättning eller blindhet om den inte behandlas. Förekommer vid diabetes.

S

SGLT2-hämmare
Läkemedelsgrupp som verkar genom att öka utsöndringen av glukos via njurarna (urinen) och därigenom minskar glukoshalten i blodet. Används främst vid behandling av typ 2-diabetes.
Sepis
(blodförgiftning): Allvarligt tillstånd (ofta livshotande) då en infektion påverkar hela kroppen med risk att slå ut viktiga organ som hjärtat, hjärnan, lungorna och njurarna.
Slumptest
Blodglukostest som inte tas efter fasta, utan vid vilken tidpunkt som helst.
Stroke
Samlingsbegrepp för t.ex. hjärninfarkt och hjärnblödning, d.v.s. sjukdomstillstånd där syrebrist i en del av hjärnan leder till lokal celldöd. Kallades tidigare för slaganfall.
Symtom/symptom
Objektivt tecken på exempelvis sjukdomstillstånd eller funktionsbrist. Analys och kombination av olika symtom används för att ställa diagnos. När olika symtom förekommer samtidigt kallas detta för syndrom.

T

Testosteron
Manligt könshormon som produceras i testiklarna.
Titrate:
drug titration is the adjustment of medication based on the patient’s response.
Torsk
(candidos): Svampinfektion (Candida albicans) som ofta ger beläggningar på munslemhinnan och på tungan.
Toxin
Giftigt ämne som bildas av levande organismer.
Typ 1-diabetes
Tillstånd då kroppens eget immunsystem angripit och förstört de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln.Det leder till högt blodsocker pga insulinbrist och personen måste påbörja insulinbehandling. Kallades tidigare för barndiabetes, men kan drabba alla åldrar.
Typ 2-diabetes
Tillstånd där kroppen bland annat blir resistent mot insulin så att kroppens egen insulinproduktion inte är tillräcklig, vilket leder till ett högt blodsocker. Kallades tidigare för åldersdiabetes.

U

Urinvägsinfektion
(UVI): Samlingsnamn för olika infektioner i urinvägarna. Den vanligaste formen är blåskatarr (cystit).

V

Virus
Behandlingsform vid (svår) typ 1-diabetes där man (i stället för att transplantera hela bukspottkörteln) transplanterar de insulinproducerande öcellerna (Langerhanska öar).
Virusinfektion
Infektion som orsakas av virus.

Ö

Öar/ö-celler
De insulinproducerande cellerna som ligger samlade som "öar" (Langerhanska öar) i bukspottkörteln (pancreas).
Öcellstransplantation
Behandlingsform vid (svår) typ 1-diabetes där man (i stället för att transplantera hela bukspottkörteln) transplanterar de insulinproducerande öcellerna (Langerhanska öar).
Upp

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera