Sluit het

Waar bent u op zoek naar vandaag?

Privacyverklaring

Respect voor privacy en gebruik van persoonsgegevens

De privacy en de veiligheid van uw informatie zijn belangrijk voor ons. Het beleid van VitalAire Nederland B.V. is gericht op het respecteren en beschermen van de privacy van de gebruikers van deze site. We zullen niet vrijwillig individueel identificeerbare informatie over onze klanten of andere gebruikers van onze website bekendmaken aan derden zonder eerst toestemming van die gebruiker te ontvangen.

Wanneer u de website airliquide.com gebruikt, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens het bedrijf VitalAire Nederland B.V. met maatschappelijke zetel te Archimedeslaan 11, 8218 ME, Lelystad.

Ethiek en gebruik van verzamelde gegevens

VitalAire Nederland B.V. vraagt alleen om bepaalde soorten persoonlijke informatie bij het gebruik van de website. Op een aantal plaatsen op onze website, waaronder de hulpmiddelen voor orderverwerking en online klantenondersteuning, vragen we u om informatie te verstrekken waarmee we uw sitebezoek kunnen verbeteren, u kunnen helpen met technische ondersteuningsproblemen of contact met u kunnen opnemen na uw bezoek. Tenzij de gevraagde informatie noodzakelijk is voor de vervulling van het verzoek, wordt u hierover geïnformeerd en is het volledig optioneel dat u deze informatie verstrekt of niet. We kunnen vragen om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, straatadres, soort bedrijf, klantvoorkeursinformatie, klantnummer, evenals andere soortgelijke persoonlijke informatie die nodig is voor registratie of abonnement op onze diensten of aanbiedingen.

Dienovereenkomstig gebruikt VitalAire Nederland B.V. de persoonsgegevens die u aan deze website heeft verstrekt voor de volgende doeleinden, duur en rechtsgronden:

Doeleinde

 • Berichten verzenden, met name Nieuwsbrieven van VitalAire Nederland B.V. waarop de gebruiker is geabonneerd
 • Online klantenondersteuning verstrekken, voor elke Gebruiker die is uitgerust met een pomp die wordt geleverd door VitalAire
 • Verzoeken verwerken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

Rechtsgrond/-basis

 • Het legitieme belang van VitalAire Nederland B.V. bij het informeren van de Gebruiker over Groepsnieuws
 • Het legitieme belang van VitalAire Nederland B.V. om de Gebruiker online hulpmiddelen aan te bieden om hem of haar te informeren over haar producten en diensten en om het beheer en de controle van zijn of haar contract te verzekeren
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting

Bewaarduur

 • Duur van registratie voor de relevante communicatie (voorbeeld: nieuwsbrieven)
 • 1 jaar
 • Duur van de verwerking van zijn of haar verzoek plus maximaal vijf (5) jaar vanaf de verwerking ervan

Air Liquide Healthcare UK also processes the personal data you provide in the course of your dealings and communications with us, such as your email exchanges, your discussions using tools and platforms provided by Air Liquide Healthcare UK, or in connection with the virtual workspaces and collaborative tools used by Air Liquide Healthcare UK. These treatments are based on the legitimate interest of Air Liquide Healthcare UK to ensure the relationship with you by dealing with your requests, questions etc. and to improve the quality of the service provided, and aim to make these tools available, to ensure and control their appropriate use as well as the security of the computer system and the confidentiality of the information.

VitalAire Nederland B.V. verwerkt ook de persoonsgegevens die u verstrekt tijdens uw transacties en communicatie met ons, zoals uw e-mailuitwisselingen, uw gesprekken met behulp van hulpmiddelen en platforms die door VitalAire Nederland B.V. worden verstrekt, of in verband met de virtuele werkruimten en samenwerkingshulpmiddelen die door VitalAire Nederland B.V. worden gebruikt. Deze behandelingen zijn gebaseerd op het legitieme belang van VitalAire Nederland B.V. om de relatie met u te verzekeren door uw verzoeken, vragen enz. te behandelen en de kwaliteit van de geleverde dienst te verbeteren, en om deze hulpmiddelen beschikbaar te maken om te zorgen voor en controle te houden over het juiste gebruik ervan, evenals de beveiliging van het computersysteem en de vertrouwelijkheid van de informatie.

Passieve verzameling van persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens die op onze server zijn opgeslagen worden vrijwillig door u verstrekt wanneer u formulieren online invult, terwijl andere gegevens automatisch worden verzameld.

Om de browse-ervaring van de gebruiker op onze sites te verbeteren en voor statistische analysedoeleinden verzamelt VitalAire Nederland B.V. automatisch bepaalde gegevens wanneer u onze sites bezoekt:

 • uw IP-adres: een IP-adres wordt door uw internetaanbieder aan uw computer toegewezen zodat u toegang heeft tot het web;
 • de datum en tijd waarop u de site bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • het besturingssysteem van uw computer en de gebruikte internetbrowsersoftware;
 • uw login, als u beperkte gebieden van de site doorzoekt;
 • uw browse-geschiedenis binnen Groepswebsites en de duur van uw verbinding.

Afhankelijk van het geval verwerken we dergelijke gegevens met uw toestemming wanneer de wet dit vereist (bijvoorbeeld in het geval dat het plaatsen van bepaalde cookies op uw terminal het verkrijgen van uw toestemming vereist) of op basis van ons legitieme belang bij het voorstellen van een website en het verbeteren van de prestaties ervan.

We raden u aan ook onze pagina over cookies te lezen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen de strikte grenzen van gegevensverwerking die wordt uitgevoerd voor de hierboven beschreven doeleinden, wordt ons voorgehouden om een deel van uw gegevens door te geven aan:

 • bevoegd personeel van de bedrijven van VitalAire Nederland B.V. bij de uitoefening van hun gebruikelijke taken;
 • onze dienstverleners en onderaannemers.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Daarnaast omvat het gebruik van de webconferentiedienst en de beschikbaarheid van communicatiemiddelen en -platforms de overdracht van persoonsgegevens (namen, achternamen en e-mailadres) voor identificatiedoeleinden, en uitgewisselde gegevens (bericht, bijlagen) ten behoeve van organisatie en beheer naar staten buiten de Europese Economische Ruimte, waaronder de Verenigde Staten, waar de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verschilt van de wetgeving van de Europese Economische Ruimte.

Wanneer we uw gegevens overdragen naar de Verenigde Staten, behandelen we uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de modelcontractbepalingen die zijn uiteengezet door de Europese Commissie (besluit 2010/87/EU) en die zijn ondertekend met onze leveranciers.

Bovendien draagt VitalAire Nederland B.V., vanwege de internationale dimensie van de groep en haar organisatie, uw persoonsgegevens over binnen haar entiteiten gevestigd in landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte. Deze overdrachten vallen onder de ‘Bindende bedrijfsvoorschriften’ die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt deze raadplegen door deze koppeling te volgen.

Vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens

VitalAire Nederland B.V. gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven specifieke doeleinden. De informatie die u aan ons verstrekt blijft vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt in verband met uw relatie met VitalAire Nederland B.V. en/of één van haar gelieerde bedrijven als klant; deze informatie wordt nooit vrijgegeven of verkocht aan derden voor commerciële of prospectieve doeleinden.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens die u betreffen, het recht om u te verzetten, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de behandeling van uw persoonsgegevens, evenals het recht om richtlijnen te bepalen met betrekking tot het lot van uw persoonsgegevens na overlijden.

Daarnaast kunt u in sommige gevallen verzoeken om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt te ontvangen of, waar mogelijk, om deze rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen.

In bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Voor gegevensverwerking waarvoor toestemming van u vereist is, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De uitoefening van dit recht heeft geen invloed op de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde behandeling voorafgaand aan de intrekking.

Voor elk verzoek of klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming die is aangewezen door VitalAire Nederland B.V.

Per reguliere post:

Laurence Thomazeau, Functionaris voor gegevensbescherming

75, quai d’Orsay - 75007 Parijs

Of gebruik het contactformulier dat hier beschikbaar is:

https://www.airliquide.com/group/contact-us-gdpr

U heeft ook het recht om een claim in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

VitalAire Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te completeren. Alle dergelijke bijwerkingen worden aangeduid op de startpagina van de website en u wordt geadviseerd deze Privacyverklaring te lezen telkens wanneer u de website van VitalAire Nederland B.V. bezoekt. Alle dergelijke wijzigingen of toevoegingen aan deze Privacyverklaring zijn van toepassing zodra deze op de website worden geplaatst.

Over Making Diabetes Easier

VitalAire zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Onze Homecare Consultants bieden patiënten en hun naasten educatie, ondersteuning en gepersonaliseerde zorg. Onze missie: diabetes gemakkelijker maken. #makingdiabeteseasier

x

Ontvang de laatste informatie over diabetes

Volgen