Sluit het

Waar bent u op zoek naar vandaag?

Typ een willekeurig woord en druk op Enter

Website voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site www.makingdiabeteseasier.com/nl

De toegang tot en het gebruik van de Site zijn onderworpen aan de geldende wettelijke bepalingen en aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘Algemene gebruiksvoorwaarden’). Door deze Site te bezoeken en er te browsen, aanvaardt de gebruiker, zonder beperking of voorbehoud, alle Algemene gebruiksvoorwaarden in hun geheel en erkent de gebruiker dat deze prevaleren boven alle andere overeenkomsten die zijn aangegaan met VitalAire Nederland B.V.

1. Doel van de Site en de aard van de informatie die op de Site wordt verspreid

1.1 Taak van de Site

De Site wordt uitgegeven door VitalAire Nederland B.V., een leverancier van producten en diensten voor patiënten met diabetes.

De Site, de functies en de informatie op deze Site zijn bedoeld om informatie te verstrekken over diabetes, diabetesbeheer en VitalAire Nederland B.V.

De Site is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in diabetes. Elke persoon die toegang heeft tot de Site, ongeacht zijn of haar status (individueel of professioneel), zijn of haar locatie, de wijze van verbinding met de Site, het doel en de finaliteit van zijn of haar toegang tot de informatie die op de Site wordt gepubliceerd, wordt hierna de ‘Gebruiker’ genoemd.

1.2 Aard van de informatie die op de Site wordt gepubliceerd 

Alle informatie die beschikbaar is op de Site wordt hieronder gedefinieerd als ‘Inhoud’.

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat de Inhoud is bedoeld voor personen die in NEDERLAND wonen; de informatie op deze Site is mogelijk niet geschikt buiten NEDERLAND omdat de regelgeving en medische praktijken anders kunnen zijn.

De Inhoud die door VitalAire Nederland B.V. op de Site wordt aangeboden is gevarieerd van aard, zoals, maar niet beperkt tot, informatie over VitalAire Nederland B.V., informatie met betrekking tot diabetes en/of diabetesbeheer, of producten en diensten aangeboden door VitalAire Nederland B.V., praktische artikelen over het dagelijks leven van patiënten en verzorgers, getuigenissen, bestanden aangeboden voor gratis download en gratis abonnementen op diensten, zoals een nieuwsbrief, gebruiksaanwijzingen voor een product, brochures … 

|VitalAire Nederland B.V. besteedt de grootste aandacht aan het voorbereiden en beschikbaar maken van de Inhoud.

De Inhoud die beschikbaar is op de Site wordt regelmatig bijgewerkt en de datum van de laatste bijwerking is de datum die op de startpagina wordt aangegeven. Deze Inhoud kan niettemin bijwerking vereisen, die mogelijk niet is uitgevoerd op de datum van raadpleging om technische of andere redenen, of die mogelijk is gewijzigd. Behalve in gevallen waarin er om technische redenen niet kon worden bijgewerkt, doet VitalAire Nederland B.V. er alles aan om de Site indien nodig bij te werken, te corrigeren of te wijzigen. Indien nodig behoudt VitalAire Nederland B.V. als uitgever van de Site zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving de Inhoud in te trekken, te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren.

In het algemeen wordt de door VitalAire Nederland B.V. voorgestelde Inhoud uitsluitend ter informatie verstrekt. Hoewel alles in het werk is gesteld om de betrouwbaarheid van de informatie op deze Site te garanderen, geeft VitalAire Nederland B.V. geen garanties, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van de informatie, producten en diensten die op de Site worden aangeboden of voor het gebruik van de informatie die toegankelijk is op de Site.

- Inhoud van medische aard die beschikbaar is op de Site vormt op geen enkele manier een vervanging voor een medische consultatie, bezoek of medische diagnose.

Bijgevolg erkent de Gebruiker dat hij of zij volledig geïnformeerd is dat de Inhoud die hem of haar ter beschikking wordt gesteld niet volledig noch uitputtend is. Evenzo erkent hij of zij dat de Inhoud:

  • geen medisch advies verstrekt;
  • geen diagnose verschaft;
  • de aanbevelingen van een gezondheidsdeskundige niet vervangt;
  • geen aanbeveling vormt voor het gebruik van een medisch product en/of behandeling.

De Gebruiker erkent ook dat de Inhoud op geen enkele manier, direct of indirect, reclame vormt voor medische behandeling.

VitalAire Nederland B.V. is op geen enkele manier in staat om de gezondheidstoestand van de Gebruiker te beoordelen, inclusief via de gegevens die de Gebruiker via de Site heeft verstrekt, en de Gebruiker is verantwoordelijk voor elke genomen beslissing en elke geïmplementeerde actie, op basis van de informatie die op de Site is ingevoerd of gelezen.

Als gevolg daarvan kan VitalAire Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor de Inhoud van de Site, en het gebruik van de Inhoud van de Site is geheel en volledig onder eigen verantwoordelijkheid.

De informatie op de Site is in het bijzonder geschreven door gezondheidsdeskundigen en kan worden geschreven door verschillende auteurs. De informatie is onderhevig aan validatie voorafgaand aan publicatie op de Site door de redactiecommissie van VitalAire Nederland B.V.

De Site reproduceert waarschijnlijk ook meningen van deskundigen. 

Deze informatie vormt alleen het advies van de deskundigen van wie de informatie afkomstig is en blijft onder hun volledige verantwoordelijkheid. VitalAire Nederland B.V. wijzigt of beïnvloedt op geen enkele wijze de inhoud van de meningen van onafhankelijke deskundigen die op de Site worden gepubliceerd en als zodanig worden gepresenteerd.

De aanwezigheid van dergelijke meningen op de Site impliceert op geen enkele wijze dat VitalAire Nederland B.V. de juistheid van dergelijke meningen onderschrijft, goedkeurt, valideert of garandeert. 

 

2. Acceptatie van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site

De toegang tot en het gebruik van de Site zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, evenals aan de Algemene gebruiksvoorwaarden die de Gebruiker moet hebben gelezen voordat hij of zij de Site gebruikt. Door de Site te blijven gebruiken, verklaart en garandeert de Gebruiker de Algemene gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en stemt hij of zij ermee in deze na te leven.

 

3. Voorwaarden voor toegang tot de Site 

De Site bevat een ruimte die toegankelijk is voor elke Gebruiker zonder voorafgaande identificatie (hierna de ‘Openbare ruimte’ genoemd) met als doel informatie te verstrekken over diabetes, het beheer van deze ziekte, de zorg voor de patiënt met diabetes en het bedrijf VitalAire Nederland B.V. De Gebruiker heeft ook toegang tot documenten die gratis kunnen worden gedownload. 

Het gebruik van de Site is gratis. Het vereist een verbinding en een recente internetbrowser en computerapparatuur die redelijk presteert. VitalAire Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de toegang tot de gehele of een deel van de Openbare ruimte van de Site te beëindigen, wijzigen, opschorten, beperken of onderbreken, inclusief de inhoud, functies of uren van beschikbaarheid, zonder kennisgeving of compensatie.

In deze ruimte kan men zich inschrijven voor de nieuwsbrief van de Site, genaamd Nieuwsbrief. In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kan de gebruiker zich op elk moment uitschrijven voor deze Nieuwsbrieven door gebruik te maken van de afmeldkoppeling onderaan elke verzonden Nieuwsbrief.

Speciale vermelding voor minderjarige Gebruikers

De toegang tot en het gebruik van de Site door een minderjarige staat onder toezicht van ouders, voogden of personen die verantwoordelijk zijn voor hem of haar. Ouders, voogden of personen die verantwoordelijk zijn voor de ouderlijke autoriteit zijn verantwoordelijk voor de acties van dergelijke minderjarigen, wier gebruik van de mobiele telefoon (of tablet of computer) onder hun controle staat. De verbinding met en het gebruik van de Site worden verondersteld te worden uitgevoerd door een volwassene of onder toezicht van een persoon met ouderlijke autoriteit, een docent of een persoon die verantwoordelijk is voor de minderjarige. Geen beroep zal worden gedaan op de verantwoordelijkheid van VitalAire Nederland B.V. voor enig misbruik van de Site en/of voor enige verkeerde informatie op de Site.

 

4. Eigendom van toegankelijke Inhoud 

Alle elementen van de Site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, geluid en audiovisuele elementen, de configuraties, weergaven en schermen, en meer in het algemeen alle informatie die verschijnt op of wordt weergegeven door VitalAire Nederland B.V. in verband met of opgenomen op deze Site, worden beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten.

VitalAire Nederland B.V. en/of externe inhoudsaanbieders blijven de enige eigenaar van dergelijke materialen en behouden alle eigendomsrechten daarop, inclusief de rechten op reproductie van dergelijke materialen. De handelsmerken, handelsnamen, logo’s en andere aanduidingen van oorsprong die op de Site worden weergegeven, en in het bijzonder de domeinnaam makingdiabeteseasier.com/nl, zijn handelsmerken van VitalAire Nederland B.V. of van derden die haar het recht hebben verleend om deze op de Site te gebruiken.

Bijgevolg mogen deze Algemene gebruiksvoorwaarden niet worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht aan de Gebruiker om handelsmerken te gebruiken die op de Site verschijnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VitalAire Nederland B.V. of de bovengenoemde derden. Evenzo verkrijgt de Gebruiker geen van de bovengenoemde eigendomsrechten door informatie of software af te drukken of te downloaden of door gebruik te maken van de functionaliteiten van deze Site.

5. Gebruikslicentie

VitalAire Nederland B.V. biedt Gebruikers toegang tot haar Site op basis van (en voorvloeiend uit) hun aanvaarding van deze Algemene gebruiksvoorwaarden.

Daartoe verleent VitalAire Nederland B.V. Gebruikers een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor toegang tot, downloaden en gebruik van de Site alleen voor privégebruik.

VitalAire Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de Inhoud van de Site geheel of gedeeltelijk op elk gewenst moment toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen of om deze licentie te beëindigen. 

Alle Inhoud die beschikbaar is op de Site kan worden gedownload, gereproduceerd of afgedrukt onder voorbehoud dat: 

  • deze informatie alleen wordt gebruikt voor privé- of interne behoeften en op geen enkele manier voor commerciële doeleinden;
  • deze niet wordt overgedragen aan derden, in welke vorm dan ook;
  • deze niet wordt gewijzigd;
  • de auteursrechtvermelding van VitalAire Nederland B.V. op alle kopieën wordt gereproduceerd.

Elk ander gebruik van de op de Site toegankelijke informatie dat niet uitdrukkelijk is toegestaan, is ten strengste verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van VitalAire Nederland B.V.

Opmerking: Aan te passen door VitalAire Nederland B.V., volgens de voorschriften die van toepassing zijn op het gebied van intellectuele eigendom.

In dit opzicht herinneren wij de Gebruiker, voor zijn of haar informatie, aan de bepalingen van de Wet inzake de intellectuele eigendom die toestemming geven voor, onder de voorwaarden van artikel L. 122-5.2 en 3a, “kopieën of reproducties die strikt voorbehouden zijn voor het privégebruik van de kopiist en niet bedoeld zijn voor collectief gebruik”, evenals analyses en korte citaten voor het doel van voorbeeld en illustratie. “Elke voorstelling of reproductie, geheel of gedeeltelijk, gemaakt zonder de toestemming van de auteur of zijn of haar opvolgers in eigendom of rechtverkrijgenden, is onwettig” - art. L. 122-4. Deze voorstelling of reproductie, door welk proces dan ook, zou daarom een inbreuk vormen die strafbaar is op grond van artikel L. 335-2 en volgende van de Wet inzake de intellectuele eigendom.

 

6. Garantie- en aansprakelijkheidsbeperkingen

a. Principes

Noch de verantwoordelijkheid van VitalAire Nederland B.V., noch van personen die betrokken zijn bij de realisatie, de ontwikkeling of verspreiding van de Site, inclusief haar informatieleveranciers of partners, kan worden gezocht voor het gebruik dat de Gebruiker maakt van de informatie, producten en diensten die beschikbaar zijn of voorgesteld worden op de Site en/of op het moment van de navigatie ervan.

VitalAire Nederland B.V. kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de Site wijzigen, wat de Gebruiker erkent en accepteert door de Site te blijven gebruiken.

Hoewel alle nodige stappen zijn genomen om de betrouwbaarheid van de informatie op deze Site te garanderen, geeft VitalAire Nederland B.V. geen garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid, compleetheid of nauwkeurigheid van de inhoud van de informatie, producten en diensten die door de Site worden aangeboden of voor het gebruik van de informatie die toegankelijk is op de Site.

Met uitzondering van persoonsgegevens waarvoor VitalAire Nederland B.V. zich ertoe verbindt alle passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat gegevens die onjuist of onvolledig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en verwerkt, worden gewist of gerectificeerd, kan VitalAire Nederland B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid, fouten of weglatingen op de Site in welke hoedanigheid dan ook, voor welke beslissing dan ook, en in het bijzonder voor elke medische beslissing die de verantwoordelijkheid is van de gezondsheidsdeskundige die verantwoordelijk is voor het toezicht op de gezondheid van de Gebruiker.

b. Beveiliging

De Gebruiker erkent dat, niettegenstaande alle door VitalAire Nederland B.V. geïmplementeerde middelen, het internet technische specificaties bevat die de onmogelijkheid impliceren om absolute continuïteit van toegang tot de Site en reactietijden te garanderen, evenals beveiliging bij de overdracht van gegevens.

Bijgevolg stemt de Gebruiker ermee in om de Site op eigen risico te gebruiken en erkent hij of zij dat de informatie en diensten die op de Site worden aangeboden, kunnen worden onderbroken als gevolg van overmacht, situaties buiten de controle van VitalAire Nederland B.V. of als gevolg van gebeurtenissen buiten de controle van VitalAire Nederland B.V., fouten van technische of menselijke aard kunnen bevatten, kunnen leiden tot incidenteel gegevensverlies.

Noch VitalAire Nederland B.V., noch personen die betrokken zijn bij de realisatie, ontwikkeling of distributie van de Site, inclusief haar informatieverstrekkers, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van virussen, defecten of programma’s of toepassingen die niet compatibel zijn met de infrastructuur van de Gebruiker, noch voor schade geleden door de Gebruiker als gevolg van een storing, onderbreking of fout, ontwikkeling, reparatie, besturingselement, onderhoud, technisch probleem, onderbreking van het telefoonnetwerk of gerelateerde netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van derden of de Gebruiker.

Noch VitalAire Nederland B.V., noch personen die betrokken zijn bij de realisatie, ontwikkeling of distributie van de Site, inclusief haar informatieleveranciers, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor materiële of immateriële, directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de Site of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken of van de afhankelijkheid van een Gebruiker van de producten, diensten of informatie die beschikbaar zijn op de Site, zelfs als VitalAire Nederland B.V. hiervan op de hoogte is gesteld.

Alle beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot enige vorm van directe of indirecte schade, inclusief verlies van gegevens, verlies van winst, verlies van klanten, verlies van bestellingen, verlies van imago of merk, verlies van kansen, bedrijfsonderbreking of andere commerciële nadelen.

7. Hypertext-koppelingen

a. Koppelingen naar sites van derden

De Site bevat koppelingen die directe toegang bieden tot websites van derden. VitalAire Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik dat door de Gebruiker of derden wordt gemaakt van deze informatie beschikbaar op andere websites waarnaar zij koppelingen heeft gemaakt of die zonder haar medeweten gemaakt hadden kunnen worden, ongeacht of deze sites partners zijn van VitalAire Nederland B.V. of niet. VitalAire Nederland B.V. heeft geen redactionele controle over deze informatie. 

De koppelingen die op de Site worden voorgesteld, impliceren op geen enkele wijze het verlenen van een licentie op de rechten die VitalAire Nederland B.V. bezit op de handelsmerken, handelsnamen, logo’s en andere elementen van de Site. Ten slotte wijst VitalAire Nederland B.V. alle verantwoordelijkheid af voor eventuele technische fouten in verband met deze koppelingen. Toegang tot alle sites van derden via de Site gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker, die wordt uitgenodigd om de regels te onderzoeken die van toepassing zijn op het gebruik van deze sites van derden en op de openbaarmaking van informatie die hij of zij mogelijk heeft gecommuniceerd op deze gekoppelde sites.

b. Koppelingen naar de Site 

De Site kan toegankelijk zijn via een website van derden die naar de Site verwijst. De implementatie van een koppeling naar de Site vereist echter uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van VitalAire Nederland B.V.. VitalAire Nederland B.V. wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle informatie op dergelijke sites van derden die koppelingen naar de Site bevatten.

Afhankelijk van voorafgaande toestemming van VitalAire Nederland B.V., moet de koppeling naar de Site voldoen aan de volgende regels: 

Een koppeling naar de Site mag de reputatie van de handelsmerken niet schaden of aantasten en/of inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van VitalAire Nederland B.V., noch de valse indruk wekken dat de website met de koppeling en/of de organisatie of persoon die de koppeling verstrekt, gesponsord, ondersteund door en/of gelieerd is aan VitalAire Nederland B.V. 

U mag de gehele of een deel van de Site niet in een kader of andere webpagina kaderen, of inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van VitalAire Nederland B.V. in verband met de Site of anderszins de Inhoud ervan op enigerlei wijze wijzigen. 

Er mag geen koppeling naar de Site worden gelegd vanaf een andere site waarvan de inhoud illegaal, beledigend, onfatsoenlijk of obsceen is, die geweld of illegale handelingen bepleit, die racistische, beledigende, lasterlijke of anderszins aanstootgevende of ongepaste taal bevat, zoals naar eigen goeddunken bepaald door VitalAire Nederland B.V.

VitalAire Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, te verzoeken om de verwijdering van een koppeling naar de gehele of een deel van de Site, om welke reden dan ook of zonder enige reden of zonder enige motiveringsvereiste. 

9. Algemene bepalingen

VitalAire Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Door de Site te blijven gebruiken en op de Site te blijven rondkijken, gaat de Gebruiker akkoord met dergelijke wijzigingen.

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en VitalAire Nederland B.V. met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de [nationaliteit VAN DE GELIEERDE PARTIJ] wetgeving. De rechtbanken van [nationaliteit van de GELIEERDE PARTIJ] zijn exclusief bevoegd voor alle vorderingen die voortvloeien uit de toegang tot en het gebruik van de Site.

Over Making Diabetes Easier

VitalAire zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Onze Homecare Consultants bieden patiënten en hun naasten educatie, ondersteuning en gepersonaliseerde zorg. Onze missie: diabetes gemakkelijker maken.

#makingdiabeteseasier

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Ontvang de laatste informatie over diabetes

Volgen