Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Allmänna Användarvillkor

mars 2021

Syftet med Webbplatsen och typen av information som sprids på Webbplatsen

1.1 Syftet med Webbplatsen

Webbplatsen ges ut av Nordicinfu Care AB, som tillhandahåller produkter och tjänster för patienter med diabetes.

Webbplatsen, dess funktioner och informationen på denna Webbsplats är avsedda att tillhandahålla information om diabetes, diabeteshantering och Nordicinfu Care AB.

Webbplatsen riktar sig till alla som är intresserade av diabetes. Alla som besöker Webbplatsen, oavsett hans eller hennes bakgrund (privatperson eller yrkesverksam), hans eller hennes geografiska plats, metoden att ansluta till Webbplatsen, syftet och resultatet av tillgången till informationen som publicerats på Webbplatsen, kommer hädanefter att refereras till som ”Användare”.

1.2 Typ av information som publiceras på Webbplatsen 

All tillgänglig information benämns nedan som ”Innehåll”

Användaren har informerats om att innehållet är avsett för personer som är bosatta i Kungariket Sverige; informationen på denna Webbplats kanske inte är tillämplig utanför Sverige eftersom reglerna och medicinsk praxis kan skilja sig åt.

Innehållet som erbjuds av Nordicinfu Care AB på Webbplatsen är varierande till sin natur, vilket bland annat innefattar, men inte är begränsat till, information om Nordicinfu Care AB, information om diabetes och/eller diabeteshantering eller produkter och tjänster som erbjuds av Nordicinfu Care AB, praktiska vardagsprodukter för patienter och vårdgivare, utlåtanden, gratis nedladdning av filer och kostnadsfria prenumerationer, såsom nyhetsbrevet, användarinstruktioner för produkter, broschyrer... 

Nordicinfu Care AB är ytterst noggranna när det gäller att analysera och tillgängliggöra Innehållet.

Innehållet som är tillgängligt på Webbplatsen uppdateras regelbundet och datumet för den senaste uppdateringen är det som anges på hemsidan. Innehållet kan ändå behöva uppdateras, vilket kanske inte hunnit göras vid tidpunkten för den aktuella händelsen av tekniska eller andra skäl, eller så kan det ha blivit ändringar. Förutom i de fall då uppdateringar inte kunnat göras av tekniska skäl vidtar Nordicinfu Care AB alla åtgärder för att uppdatera, korrigera eller ändra Webbplatsen vid behov.  Om det krävs reserverar sig Nordicinfu Care AB som ansvarig utgivare av Webbplatsen rätten att ta bort, ändra, korrigera och/eller förbättra Innehållet när som helst och utan förvarning.

Generellt sett är allt innehåll som lämnas ut av Nordicinfu Care AB tillhandahållet i informationssyfte. Även om alla åtgärder vidtagits för att säkerställa tillförlitligheten i informationen på denna Webbplats lämnar Nordicinfu Care AB inga garantier - uttryckliga eller underförstådda - och tar inget ansvar för fullständigheten eller riktigheten avseende informationen, produkterna och tjänsterna som erbjuds på Webbplatsen eller för användningen av informationen på Webbplatsen.

- Innehåll av medicinsk karaktär på Webbplatsen utgör inte på något sätt en ersättning för en medicinsk konsultation, ett besök eller en medicinsk diagnos.

Följaktligen medger Användaren att han eller hon är fullt informerad om att Innehållet som görs tillgängligt för honom eller henne varken är fullständigt eller uttömmande. Samtidigt medger denne att Innehållet:

  • Inte ger ett medicinskt utlåtande;
  • Inte tillhandahåller en diagnos;
  • Inte utgör en ersättning till en konsultation eller rekommendation från professionell vårdpersonal;
  • Inte innebär en rekommendation att använda någon medicinsk produkt och/eller behandling.

Användaren medger också att Innehållet inte på något sätt, direkt eller indirekt, utgör marknadsföring för medicinsk behandling.

Nordicinfu Care AB har inte på något sätt (detta gäller även uppgifter som Användaren lämnat via Webbplatsen) möjlighet att bedöma Användarens hälsotillstånd. Användaren är själv ansvarig för alla beslut och åtgärder som vidtagits baserat på information som lämnats eller lästs på Webbplatsen.

Följaktligen kan inte Nordicinfu Care AB hållas ansvarig för Innehållet på Webbplatsen och användandet av Innehållet på Webbplatsen är helt och hållet den enskildes ansvar.

Informationen som presenteras på Webbplatsen är särskilt skriven av professionell vårdpersonal och kan skrivas av olika författare. Innan den publiceras på Webbplatsen är den föremål för granskning av Nordicinfu Care AB:s redaktionella kommitté.

På Webbplatsen kommer sannolikt även experters åsikter att återges. 

Denna information utgör endast åsikter från de experter som har uttryckt dem och är och förblir helt och hållet deras eget ansvar. Nordicinfu Care AB kommer inte på något sätt överhuvudtaget att ändra eller påverka innehållet i oberoende experters åsikter som publiceras som sådana på Webbplatsen. 

Förekomsten av sådana åsikter på Webbplatsen innebär inte på något sätt att Nordicinfu Care AB främjar, godkänner, intygar eller garanterar att dessa åsikter är korrekta. 

 

2. Godkännande av de Allmänna Användarvillkoren för Webbplatsen

Åtkomst och användning av Webbplatsen är föremål för gällande lagbestämmelser samt de Allmänna Användarvillkoren som Användaren skall ha läst innan Webbplatsen används. Genom att fortsätta använda Webbplatsen bekräftar och intygar Användaren att denne har läst Användarvillkoren och förbinder sig att följa dem.

Comment: The French courts recognize the value of contract to the general conditions of use if they have been expressly accepted by the user of the site. To be adapted by the Nordicinfu Care AB, according to the rules that apply in its country].

 

3. Villkor för åtkomst till Webbplatsen 

Webbplatsen innehåller en plats som är tillgänglig för alla användare utan föregående identifiering (nedan kallad "Publik Plats"), vars syfte är att tillhandahålla information om diabetes, hanteringen av denna sjukdom, vård av patienter med diabetes och företaget Nordicinfu Care AB. Användaren har också tillgång till dokument som kan laddas ner kostnadsfritt. 

Användandet av Webbplatsen är kostnadsfritt. Det krävs en anslutning och en nyare webbläsare, liksom en dator med tillräcklig prestanda. Nordicinfu Care AB förbehåller sig rätten att avsluta, ändra, stänga av, begränsa eller avbryta åtkomst till hela eller delar av Webbplatsens Publika Plats, inklusive innehåll, funktioner eller tillgänglighetstider utan föregående meddelande eller kompensation.

Den här platsen erbjuder prenumeration på Webbplatsen nyhetsbrev, kallat Nyhetsbrev. I enlighet med gällande regleringar avseende skydd av personuppgifter kan Användaren säga upp prenumerationen på dessa Nyhetsbrev när som helst genom att använda länken för att avprenumerera längst ner i varje Nyhetsbrev.

Särskilda instruktioner för minderåriga Användare

Åtkomst och användning av Webbplatsen av en minderårig skall ske under överinseende av föräldrar, förmyndare eller personer som ansvarar för dem. Föräldrar, förmyndare eller personer som har föräldraansvar är ansvariga för handlingar som utförs av minderåriga på mobiltelefon (eller surfplatta) eller dator. Anslutningen till och användningen av Webbplatsen antas ha gjorts av en vuxen eller under överinseende av en vuxen med föräldraansvar, lärare eller person som är ansvarig för den minderåriga personen. Nordicinfu Care AB ansvarar inte för missbruk av Webbplatsen och/eller för felaktig information på Webbplatsen.

4. Rättigheter till tillgängligt innehåll 

Alla delar av Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, ljud och audiovisuella element, dess konfigurationer, utseende och skärmbilder, och mer allmänt all information som visas på eller visas av Nordicinfu Care AB i samband med eller på denna Webbplats är skyddad enligt tillämpliga immaterialrättsliga lagar.

Nordicinfu Care AB och/eller tredjepartsleverantörer av innehåll är ensamma ägare av sådant material och förbehåller sig alla äganderätter till det, inklusive rätten till reproduktion av sådant material. Varumärken, produktnamn, logotyper och andra ursprungsbeteckningar som visas på webbplatsen, och i synnerhet domännamnet www.makingdiabeteseasier.com/se, är varumärken som tillhör Nordicinfu Care AB eller tredje part som har gett denne rätten att använda dem på Webbplatsen.

Följaktligen får dessa Allmänna Användarvillkor inte tolkas så att de ger användaren någon licens eller rätt att använda något av de varumärken som visas på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Nordicinfu Care AB eller ovan nämnda tredje parter. Användaren förvärvar inte heller någon av de ovan nämnda immateriella rättigheterna genom att skriva ut eller ladda ner information eller mjukvara eller genom att använda funktionerna på denna Webbplats.

5.  Användarlicens

Nordicinfu Care AB erbjuder användarna tillgång till sin Webbplats baserat på (och beroende av) deras godkännande av dessa Användarvillkor.

För detta ändamål ger Nordicinfu Care AB Användarna en icke-exklusiv och icke-överförbar licens för att komma åt, ladda ner och använda Webbplatsen endast för privat bruk.

Nordicinfu Care AB förbehåller sig rätten att när som helst lägga till, ta bort eller ändra hela eller delar av Webbplatsens innehåll eller att avsluta denna licens. 

Allt Innehåll som är tillgängligt på denna Webbplats kan laddas ned, kopieras eller skrivas ut under förutsättning att: 

  • Informationen endast används för privat och internt bruk och under inga omständigheter för kommersiella syften;
  • De inte vidarebefordras i någon form till tredje part;
  • De inte ändras;
  • Ange copyrightinformation från Nordicinfu Care AB på alla kopior.

All annan användning av den information som finns tillgänglig på Webbplatsen och som inte uttryckligen är tillåten är strängt förbjuden, om inte skriftligt tillstånd från Nordicinfu Care AB givits innan.

I detta sammanhang vill vi påminna Användaren, för dennes information, om de immaterialrättsliga bestämmelserna enligt villkoren i L. 122-5.2 och 3a, ”kopior eller reproduktioner är endast avsedda för privat bruk av den som gjort kopian och är inte avsedda för kollektivt bruk” liksom analyser och citat i syfte att exemplifiera eller illustrera. "Samtliga framställningar eller reproduktioner som gjorts, helt eller delvis, utan tillstånd från författaren eller dennes rättmätiga efterträdare genom titel eller tilldelning är olagliga" - art. L. 122-4. En sådan framställning eller reproduktion, oavsett hur detta görs, skulle därför utgöra en överträdelse som kan medföra straffansvar i enlighet med artiklarna L. 335-2 och framåt i den franska Immaterialrättslagen.

 

6. Garanti och ansvarsbegränsningar

a. Principer

Varken Nordicinfu Care AB eller någon av de personer som varit involverade i utvecklingen eller offentliggörandet av Webbplatsen, inklusive de leverantörer eller partners som tillhandahållit informationen, kan hållas ansvariga för Användarnas användning av informationen, produkter eller tjänster som är och/eller har varit tillgängliga eller presenterats på Webbplatsen vid tidpunkten för åtkomsten.

Nordicinfu Care AB kan när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet på Webbplatsen, vilket Användaren bekräftar och accepterar genom att fortsätta använda Webbplatsen.

Trots att alla nödvändiga åtgärder vidtagits för att säkerställa tillförlitligheten i informationen på Webbplatsen lämnar Nordicinfu Care AB inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och tar inte ansvar för att innehållet avseende informationen, produkterna eller tjänsterna som erbjuds på Webbplatsen är fullständig, uttömmande eller korrekt, och inte heller för användningen av informationen som är tillgänglig på Webbplatsen.

Med undantag för personuppgifter där Nordicinfu Care AB åtar sig att vidta lämpliga åtgärder för att radera och korrigera uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till syftet för vilka de inhämtats och hanterats, kan Nordicinfu Care AB inte hållas ansvarig för korrekthet, felaktigheter eller utelämnanden på Webbplatsen på något sätt, inte heller för något beslut, och i synnerhet inte för något medicinskt beslut. Detta ansvar åligger den yrkesverksamma person som ansvarar för att övervaka Användarens hälsotillstånd.

b. Säkerhet

Användaren är medveten om att Internet, trots alla åtgärder som vidtagits av Nordicinfu Care AB, har tekniska särdrag som innebär att det inte är möjligt att garantera kontinuerlig tillgång till Webbplatsen och svarstider, liksom säkerhet när det gäller överföring av data.

Följaktligen samtycker användaren till att använda Webbplatsen på hans eller hennes egen risk och är medveten om att informationen och tjänster som erbjuds på Webbplatsen kan avbrytas på grund av force majeure, situationer utanför Nordicinfu Care AB:s kontroll eller på grund av händelser utanför Nordicinfu Care AB:s kontroll, kan innehålla tekniska eller mänskliga fel och kan leda till tillfällig förlust av data.

Varken Nordicinfu Care AB eller personer som varit delaktiga i framtagandet, utvecklingen eller distributionen av Webbplatsen, inklusive de som tillhandahållit information, kan hållas ansvariga för skador som orsakats av virus, buggar eller andra program eller applikationer som inte är kompatibla med Användarens infrastruktur eller för skador som drabbar Användaren till följd av en störning, avbrott eller fel, utveckling, reparation, kontroll, underhåll, tekniska problem, avbrott i telefonnätet eller anslutna nätverk eller tjänster, överbelastning, oaktsamhet eller fel från tredje part eller Användaren.

Varken Nordicinfu Care AB eller personer som varit delaktiga i framtagandet, utvecklingen och distributionen av Webbplatsen, inklusive de som tillhandahållit information, kan hållas ansvariga för materiell eller immateriell, direkt eller indirekt skada till följd av användning av Webbplatsen eller för att inte kunnat använda Webbplatsen eller på grund av omständigheter hänförliga till Användarens beroende av produkter, tjänster eller information som är tillgängliga på Webbplatsen, även om Nordicinfu Care AB informerats om detta.

Ansvarsbegränsningen gäller alla typer av direkt eller indirekt skada, inklusive dataförlust, uteblivna vinster, förlorade kunder, uteblivna beställningar, skador på image och varumärke, förlorade möjligheter, avbrott i affärsverksamheten eller annan kommersiell skada.

7. Hypertextlänkar

a. Länkar till tredje parts webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar som ger direkt tillgång till tredje parts webbplatser. Nordicinfu Care AB tar inte ansvar för innehållet i eller Användarens eller tredje parts nyttjande av den information som finns tillgänglig på andra webbplatser som det finns länkar till eller som det kan ha skapats länkar till utan dess vetskap, oavsett om dessa är samarbetspartners till Nordicinfu Care AB eller inte. Nordicinfu Care AB har ingen redaktionell påverkan på denna information. 

Länkarna som finns på Webbplatsen innebär inte på något sätt att någon som helst licens har beviljats avseende de rättigheter som Nordicinfu Care AB har för varumärken, handelsnamn, logotyper och andra delar på Webbplatsen. Slutligen tar Nordicinfu Care AB inget som helst ansvar för några tekniska fel i samband med dessa länkar. Åtkomst till dessa tredje parts webbplatser är helt och hållet Användarens eget ansvar. Denne uppmanas att noggrant undersöka villkoren kopplade till dessa tredje parters webbplatser, liksom hur den information som förmedlas kommuniceras vidare via dessa länkade webbplatser.

b. Länkar till Webbplatsen 

Webbplatsen kan nås via tredje parts hemsida som länkar till Webbplatsen. Att skapa en länk till Webbplatsen kräver dock ett uttryckligt godkännande i förväg från Nordicinfu Care AB. Nordicinfu Care AB tar inget ansvar för någon information som finns på en sådan tredje parts hemsida som innehåller länkar till Webbplatsen.

Under förutsättning att det finns ett godkännande från Nordicinfu Care AB skall länken uppfylla följande regler:  

En länk till Webbplatsen får inte skada eller påverka varumärkenas rykte och/eller inte kränka Nordicinfu Care AB:s immateriella rättigheter. Inte heller ge falskt intryck av att webbsidan som innehåller länken och/eller organisationen eller personen som tillhandahåller länken är sponsrad, stödd och/eller har samröre med Nordicinfu Care AB. 

Det är inte tillåtet att integrera hela eller delar av Webbplatsen i någon ram eller någon annan webbsida, inte heller kränka Nordicinfu Care AB:s immateriella rättigheter i samband med Webbplatsen eller på annat sätt ändra dess innehåll på något sätt. 

Ingen länk till Webbplatsen får upprättas från en annan webbplats vars innehåll är olagligt, kränkande, oanständigt eller obscent, som förespråkar våld eller olagliga handlingar, som innehåller rasistiskt, nedsättande, ärekränkande eller på annat sätt anstötligt eller olämpligt språk, enligt Nordicinfu Care AB:s egen bedömning och eget gottfinnande.

Nordicinfu Care AB förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, begära att vilken länk som helst till hela eller delar av Webbplatsen tas bort, oavsett anledning och utan att behöva utge någon ersättning för detta. 

8. Allmänna bestämmelser

Nordicinfu Care AB förbehåller sig rätten att ändra bestämmelserna i dessa Användarvillkor. Genom att använda Webbplatsen och fortsätta surfa på Webbplatsen godkänner Användaren sådana ändringar.

Dessa Användarvillkor utgör hela avtalet mellan Användaren och Nordicinfu Care AB med avseende på Användarens tillgång till och användning av denna Webbplats.

Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag. Behörig instans för reglering av juridiska fordringar som uppstår till följd av tillgång till och användning av Webbplatsen är svenska domstolar.

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera