Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Integritetspolicy

mars 2022

Skydd av personlig integritet och användning av personuppgifter

Den personliga integriteten och att skydda din information är viktigt för oss. Nordicinfu Care AB:s policy är att respektera och skydda integriteten hos de som använder denna Webbplats. Vi kommer inte frivilligt att lämna ut individuellt identifierbar information om våra kunder eller andra som använder vår webbplats till någon tredje part utan att först ha fått den användarens tillstånd.

Om du använder vår webbplats airliquide.com, är den dataskyddsansvarige Nordicinfu Care AB, som är registrerat på Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma.

Etik och användning av inhämtad data

Nordicinfu Care AB efterfrågar bara viss typ av personlig information vid användning av webbplatsen. På några ställen på vår webbplats, inklusive orderläggning och kundsupport online, ber vi dig att tillhandahålla information som ger oss möjlighet att göra ditt besök på webbplatsen bättre, ge dig teknisk support eller följa upp med dig efter ditt besök. Om inte den begärda informationen är nödvändig för att kunna uppfylla din förfrågan kommer du att informeras om detta och det är helt upp till dig om du vill tillhandahålla den eller inte. Vi kan komma att be dig om ditt namn, e-postadress, telefonnummer, gatuadress, typ av verksamhet, kundpreferenser, kundnummer samt annan liknande personlig information som behövs för registrering, prenumeration, för att komma åt viss webbplatsinformation eller för att se våra tjänster eller erbjudanden.

I enlighet med detta kommer Nordicinfu Care AB att använda personuppgifterna du har tillhandahållit på den här webbplatsen för följande syften, tidsperioder och juridiska orsaker:

Syfte

 • Skicka kommunikation, i huvudsak Nyhetsbrev från Nordicinfu Care AB, som Användare prenumererar på
 • Tillhandahålla kundsupport online, för alla Användare som också är kund hos Nordicinfu Care AB, eller för en person med en förfrågan
 • Hantera förfrågningar relaterade till skyddet av personuppgifter
 • Uppföljning av produkter beställda i demonstrations- och testsyfte

Juridisk grund

 • Nordicinfu Care AB:s legitima intresse är att informera Användaren om koncernens nyheter
 • Nordicinfu Care AB:s legitima intresse är att erbjuda Användaren supportverktyg online för att kunna informera dem om dess produkter och tjänster och säkerställa hanteringen och uppföljningen av deras avtal
 • Uppfylla ett juridiskt åtagande

Lagringstid

 • 1,5 år gäller registreringen för relevant kommunikation (exempel: nyhetsbrev)
 • 1 år
 • Tiden för hanteringen av dennes förfrågan plus maximalt fem (5) år från hanteringstidpunkten.

Nordicinfu Care AB behandlar också de personuppgifter som du tillhandahåller under dina kontakter och kommunikation med oss, såsom vid e-postkommunikation, dina diskussioner via verktyg och plattformar som tillhandahålls av Nordicinfu Care AB eller i samband med de virtuella arbetsytor och samarbetsverktyg som används av Nordicinfu Care AB. Denna hantering sker mot bakgrund av Nordicinfu Care AB:s legitima intresse av att säkra relationen med dig genom att hantera dina förfrågningar, frågor etc. samt för att förbättra kvalitén på den service vi tillhandahåller. Hanteringen syftar till att göra dessa verktyg tillgängliga, att säkerställa och kontrollera att de används på rätt sätt, att datorsystemen är säkra och att informationen behandlas konfidentiellt.

Passiv insamling av persondata

Vissa personuppgifter som lagras på vår server tillhandahålls frivilligt av dig när du beställer saker online, medan andra uppgifter samlas in automatiskt.

För att förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser och för statistiska analysändamål samlar Nordicinfu Care AB automatiskt in vissa uppgifter när du besöker våra webbplatser:

 • Din IP-adress: en IP-adress tilldelas din dator av din Internetleverantör så att du kan komma åt webben
 • Datum och tidpunkten för ditt besök och de sidor du tittar på
 • Din dators operativsystem och den webbläsare du använder
 • Dina inloggningsuppgifter om du surfar på sidor på webbplatsen som kräver inloggning
 • Din surfhistorik på koncernens webbsidor och den tid du varit uppkopplad.

Beroende på situationen behandlar vi sådana uppgifter med ditt samtycke när lagen kräver det (till exempel om placering av vissa cookies på din dator kräver ditt samtycke) eller baserat på vårt legitima intresse av att erbjuda en webbplats och att förbättra dess prestanda.

Vi rekommenderar att du också låser vår sida om cookies.

Mottagare av personuppgifter

För den begränsade hanteringen av uppgifter för de ändamål som anges ovan behöver vi kommunicera en del av dina uppgifter till:

 • Behörig personal på Nordicinfu Care AB vid utförande av deras vanliga uppgifter
 • Våra serviceleverantörer och underleverantörer

Överföring av personuppgifter utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

Dessutom innebär användningen av webbkonferenstjänsten och tillgången till kommunikationsverktyg och plattformar överföring av personuppgifter (namn, efternamn och e-postadress) för identifieringssyfte, och utbyte av information (meddelanden, bilagor) i syfte att erbjuda och administrera dessa till icke-medlemsstater i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, inklusive USA, vars lagstiftning gällande personuppgifter skiljer sig från lagarna i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

När vi överför dina uppgifter till USA kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Standardavtalsklausulerna som fastställdes av Europeiska Kommissionen (beslut 2010/87/EU) och som undertecknats av våra leverantörer.

Mot bakgrund av koncernens internationella verksamhet och dess organisation överför Nordicinfu Care AB dessutom dina personuppgifter inom dess enheter i länder som inte är medlemmar i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Dessa överföringar omfattas av ”Bindande företagsbestämmelser” som godkänts av behöriga tillsynsmyndigheter för skydd av personuppgifter. Du kan ta del av dem via följande länk till vår information om cookies.

Sekretess avseende de insamlade uppgifterna

Nordicinfu Care AB använder personuppgifterna uteslutande för de specifika ändamålen som beskrivits ovan. Den information som du ger oss kommer att förbli konfidentiell och kommer endast att användas i samband med din relation till Nordicinfu Care AB och/eller som kund till ett av dess anslutna företag; denna information kommer aldrig att vidarebefordras eller säljas till någon tredje part i kommersiella eller marknadsföringssyften.

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

I enlighet med tillämpliga bestämmelser om skydd av personuppgifter, särskilt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter har du rätt till åtkomst, rättelse och radering av de personuppgifter som berör dig, rätten att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter, liksom rätt att fastställa riktlinjer för vad som ska ske med dina personuppgifter efter din bortgång.

Dessutom kan du i vissa fall begära att få ut de personuppgifter du har gett oss eller, om möjligt, få dem skickade direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Under vissa omständigheter har du också rätt till inskränkningar i behandlingen av dina personuppgifter.

För databehandling som kräver samtycke från dig har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Utövandet av denna rättighet påverkar inte lagligheten av databehandling till vilken samtycke givits före återkallandet.

För frågor eller klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter kan du kontakta dataskyddsombudet som utsetts av Nordicinfu Care AB.

Via vanlig post:

Laurence Thomazeau, Dataskyddsombud

75, quai d’Orsay - 75007 Paris - Frankrike

Eller genom att använda kontaktformuläret här:

https://www.airliquide.com/group/contact-us-gdpr

Du har också rätt att lämna in klagomål hus ansvarig tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter.

Ändringar

Nordicinfu Care AB förbehåller sig rätten att ändra eller göra tillägg till denna Dataskyddspolicy när som helst. Alla sådana uppdateringar kommer att flaggas på hemsidan till denna webbsida och du rekommenderas att läsa denna Dataskyddspolicy varje gång du går in på Nordicinfu Care AB:s webbsida. Alla sådana ändringar eller tillägg till denna Dataskyddspolicy träder i kraft så snart de lagts upp på webbsidan.

 

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera