Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Hypoglykemi: symtom och orsaker

februari 2024

hypoglykemi

Hypoglykemi – även kallat lågt blodsocker eller insulinkänning – är när din blodsockernivå sjunker så pass lågt att du måste vidta åtgärder för att få upp blodsockret till en nivå inom målområdet.

Hypoglykemi är en vanlig komplikation hos personer med typ 1-diabetes – personer med typ 1-diabetes kan i genomsnitt ha upp till två lindriga hypoglykemiepisoder (eller " insulinkänningar") i veckan. Personer med typ 2-diabetes som tar insulin eller andra diabetesläkemedel kan också få för lågt blodsocker.

I den här artikeln går vi igenom orsaker, symtom och riskfaktorer för hypoglykemi hos personer med diabetes.

Vad är hypoglykemi?

Hypoglykemi är en onormalt låg nivå av glukos i ditt blod.

Blodsockernivåerna varierar under dagen, beroende på ett antal olika faktorer. Detta är helt normalt - så länge som det varierar mellan vissa ”hälsosamma” blodsockervärden. Men om det sjunker under ett hälsosamt tröskelvärde kan det bli skadligt.

Hypoglykemi uppstår när blodsockernivåerna har sjunkit till en nivå som anses vara för låg och potentiellt skadlig för dig. Generellt används ett blodsockervärde under 3,9 mmol/l när man pratar om hypoglykemi. Värdet för när och hur en hypoglykemi ska behandlas kan dock variera och vara individuellt – diskutera med ditt diabetesteam vilket som är ditt tröskelvärde.

Vad orsakar hypoglykemi?

Flera faktorer kan orsaka hypoglykemi hos personer med diabetes. Dessa inkluderar: 

 • Missbedöma insulindos. Till exempel om du tar för mycket insulin eller tar insulin vid fel tidpunkt i förhållande till träningen eller måltiderna
 • Om du äter för lite kolhydrater. Detta kan bero på att man skjuter upp måltider, hoppar över dem helt eller fastar över natten
 • Dricka alkohol, vilket kan få din kropp att producera mindre glukos
 • Om du tränar så mycket att din kropp förbrukar mer kolhydrater än du ätit eller mer glykogen än det som finns lagrat i levern
 • Om du har andra underliggande sjukdomar, såsom gastropares (som gör att magsäcken tömmer sig senare och långsammare än normalt) eller en gradvis minskad njurfunktion.
 • Om du är sjuk och har svårt att äta eller behålla maten
 • Om du är mycket stressad
 • Ökad insulinkänslighet kan även orsaka hypoglykemi – detta kan till exempel hända under natten, på grund av träning eller viktminskning

En undersökning har visat att den vanligaste orsaken till allvarlig hypoglykemi är att man äter för lite i relation till din blodsockerbehandling – detta svarar för 43 % av fallen hos personer med typ 1-diabetes och 47 % hos personer med typ 2-diabetes.

Riskfaktorer för hypoglykemi

Den vanligaste riskfaktorn för hypoglykemi hos personer med diabetes är att man tagit för mycket insulin i strävan efter en strikt blodsockerkontroll – man kan ha tagit för mycket insulin men också tagit en mindre mäng insulin med för tät intervall. Men en del är också mer benägna att utveckla hypoglykemi än andra.

Några av de vanligaste faktorerna som gör att vissa löper ökad risk för hypoglykemi är:

 • Att ha typ 1-diabetes
 • Insulinbehandling  - framförallt när insulindosen och/eller tidpunkten för insulindosen inte stämmer med kolhydratintaget
 • Behandling med andra diabetesmediciner som stimulerar kroppens produktion av insulin, såsom sulfonylurea och meglitinider
 • Högre ålder — att vara äldre än 65 år
 • En historik av svåra hypoglykemier
 • Att ha haft diabetes under en längre tid
 • Långvarig insulinanvändning
 • Att ha kroniska sjukdomstillstånd som njursjukdom, hjärt-kärlsjukdom, hjärtsvikt. Även kognitiv funktionsnedsättning och depression ökar risken.
 • Akuta kritiska sjukdomstillstånd som njur- eller leversvikt, blodförgiftning eller allvarligt trauma

Andra faktorer som kan öka risken är regelbunden fasta, till exempel om man firar Ramadan. Att resa över olika tidszoner kan också göra det svårare att reglera blodsockret, eftersom måltiderna ofta blir mer oregelbundna,det kan vara svårare att uppskatta kolhydratinnehållet i måtiderna vid resa eller om kanske gör en oplanerad resa efter att ha tagit snabbverkande insulin.

Sociala hälsofaktorer och hypoglykemi

Det finns även sociala faktorer som påverkar risken att drabbas av hypoglykemi. Dessa kallas "sociala bestämningsfaktorer för hälsa” och inkluderar:

 • Osäker tillgång till mat
 • Lägre socioekonomisk status
 • Dålig kunskap om hälsa
 • Tillhöra en etnisk minoritetsgrupp

En befolkningsbaserad studie i Kalifornien visade att personer med lägre inkomst oftare läggs in på sjukhus för hypoglykemi. Ekonomiska svårigheter och ojämlik tillgång till sjukvård kan också bidra till en ökad risk för hypoglykemi.   

Tecken och symtom på hypoglykemi

Alla reagerar olika på lågt blodsocker, så symtomen på hypoglykemi varierar från person till person. Det enda sättet att med säkerhet veta att du har en hypoglykemi är att kontrollera blodsockret. 

Men genom att lära dig känna igen dina egna tecken och symtom blir det lättare för dig att behandla hypoglykemin så snabbt som möjligt. Det är särskilt användbart i situationer om/när du av någon anledning inte kan mäta blodsockret. 
Tidiga varningssignaler
 

hypoglykemi varningssignaler

Generellt sett finns det ett antal tydliga tecken och symtom som kan hjälpa dig att känna igen lågt blodsocker hos dig själv eller hos andra.

Tidiga tecken och symtom på hypoglykemi hos personer med diabetes är:

 • Se blek ut
 • Svettas och ha frossa
 • Darrig eller ostadig
 • Hungrig
 • Orolig eller nervös
 • Irriterad eller otålig
 • Huvudvärk
 • Mår illa
 • Yr eller svimfärdig
 • Snabba hjärtslag
 • Svag eller kraftlös

Ytterligare symtom på hypoglykemi

Om ditt blodsocker fortsätter att sjunka, kanske det inte finns tillräckligt med glukos i blodbanan för att din hjärna ska fungera normalt. Detta kan orsaka symtom som:

 • Dimsyn eller nedsatt syn
 • Förvirring
 • Irrationellt beteende
 • Desorientering – inte veta var man är eller tappa tiden
 • Sluddrigt tal
 • Domningar eller stickningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Sömnighet
 • Problem med koordinationen
 • Nattliga symtom som mardrömmar eller gråta i sömnen

Allvarliga symtom på lågt blodsocker

Om blodsockret fortsätter att vara mycket lågt under en längre tid kan symtomen förvärras. Vid hypoglykemi berövas hjärnan sin huvudsakliga energikälla (glukos) och hindrar den från att fungera som den ska. Detta kan orsaka följande allvarliga symtom:

 • Medvetslöshet
 • Krampanfall
 • Koma
 • Död (mycket ovanligt)

När dessa symtom uppstår kan du inte återhämta dig på egen hand och du behöver någon som hjälper dig; detta betraktas som allvarlig hypoglykemi.

Allvarlig hypoglykemi är farligt och måste behandlas omedelbart.

Nattlig hypoglykemi

Nattlig hypoglykemi

Du kan även få lågt blodsocker när du sover  – detta kallas ibland för ”nattlig hypoglykemi”.

En studie med kontinuerliga glukosmätare (CGM) fann att händelser med ouppmärksammade  hypoglykemier inträffade hos 60 % av personer med diabetes. Cirka 74 % av dem inträffade nattetid.

Du kan ha nattliga hypoglykemier om:

 • Du vaknar och känner dig trött, förvirrad eller irriterad
 • Dina lakan och din pyjamas är fuktiga av svett när du vaknar
 • Du har huvudvärk när du vaknar
 • Du har mardrömmar, skriker eller gråter i sömnen

Även om du inte vaknar av att du har för lågt blodsocker eller om du har några symtom just då, kan de påverka din livskvalitet senare när du är vaken. Om du har för lågt blodsocker när du sover kan detta påverka ditt humör, orsaka kronisk trötthet och påverka din arbetsförmåga.

Nattliga hypoglykemier ökar även risken för oförmåga att uppfatta hypoglykemi  dagtid. Det innebär att man löper en större risk att inte känna om man får för lågt blodsocker dagtid och därmed inte heller häver dem i ett tidigt skede.

Nattlig hypoglykemi är särskilt vanligt hos små barn med typ 1-diabetes – cirka 50 % upplever detta, framför allt barn under 7 år.

Får man alltid symtom före hypoglykemi?

Oftast känner man tydligt att blodsockret håller på att sjunka. Men många personer med diabetes får inga symtom när deras blodsocker är för lågt och vet därför inte när de har hypoglykemi. Denna oförmåga att uppfatta hypoglykemi kallas ibland hypoglykemisk omedvetenhet, eller på engelska, hypoglycemia unawareness.

Det uppskattas att cirka 25-30 % av vuxna med typ 1-diabetes är drabbade av hypoglykemisk omedvetenhet.

Oförmåga att uppfatta hypoglykemi kan vara farligt eftersom den drabbade personen inte vet att de behöver behandla/häva det. Detta gör att de löper en ökad risk att utveckla svår hypoglykemi. Personer med hypoglykemisk omedvetenhet är också mindre benägna att vakna om de upplever för låga blodsockernivåer under natten. 

Vissa människor löper en högre risk för hypoglykemisk omedvenetnhet. Du kan vara mer benägen att drabbas av detta tillstånd om du:

 • Har hypoglykemi ofta. Detta kan göra att du blir mindre känslig för tidiga varningssignaler
 • Har haft diabetes länge
 • Reglerar blodsockret för intensivt, med till exempel för täta eller för höga doser av insulin

Om du har en oförmåga att uppfatta hypoglykemi, kan du mäta blodsockret ofta – till exempel genom att använda en kontinuerlig glukosmätare (CGM) – för att minska risken för hypoglykemi. En CGM kan varna dig när ditt blodsocker börjar sjunka så att du kan hinna agera innan du får en hypoglykemi.

Om du har en oförmåga att uppfatta hypoglykemi eller upplever att du ofta har för lågt blodsocker – kontakta ditt diabetesteam. Tillsammans kan ni diskutera om ditt målvärde för blodsockret kan behöva justeras.

Dessutom är det möjligt att återfå sin förmåga att uppfatta hypoglykemi genom att undvika även lindriga blodsockerfall, i några veckor. Detta hjälper din kropp att återigen lära sig att reagera på symtom på lågt blodsocker. Detta kan åstadkommas genom att höja målvärdet för blodsockret, vilket du kan diskutera med ditt diabetesteam.

Hur allvarligt är hypoglykemi?

Glukos (sockret i blodet) försörjer hjärnan med energi. När glukostillförseln till hjärnan är mycket låg, vilket sker vid svår hypoglykemi, kan den kognitiva funktionen försämras. Det kan resultera i hjärnsvikt och leda till krampanfall, koma och till och med död. 

Hypoglykemi kan också ha negativa långsiktiga effekter på den intellektuella funktionen, särskilt hos små barn. Det finns ett möjligt samband mellan återkommande episoder av svår hypoglykemi och långvariga kognitiva problem hos barn med diabetes.

Dessutom kan hypoglykemi också göra dig mer benägen att råka ut för olyckor, till exempel när du kör bil. Personer med oförmåga att uppfatta hypoglykemi tros vara särskilt benägna att göra misstag när de kör. 

Hypoglykemi kan även påverka ditt hjärta. När du har hypoglykemi måste ditt hjärta arbeta snabbare, så akut hypoglykemi kan vara farligt för äldre personer som har både typ 2-diabetes och en hjärtsjukdom som t.ex. kranskärlssjukdom. Dessutom kan hypoglykemi potentiellt orsaka plötslig hjärtdöd, även om detta är sällsynt.

Hypoglykemi är en vanlig komplikation hos personer med både typ 1- och typ 2-diabetes. Återkommande hypoglykemier kan få dig att känna dig orolig och maktlös, men det finns saker du kan göra för att förebygga hypoglykemi, behandla det och känna dig trygg med diabetes. 

Att lära sig känna igen symtomen och testa blodsockret regelbundet är bara några av de åtgärder du kan vidta. 

 


DIA.SE.402-01-OKT2023

Källor

 1. American Diabetes Association (ADA), Hypoglycemia (Low Blood Glucose). Accessed July 2022. Available at: https://www.diabetes.org/healthy-living/medication-treatments/blood-glucose-testing-and-control/hypoglycemia
 2. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), Low Blood Glucose (Hypoglycemia). Accessed July 2022. Available at: https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/low-blood-glucose-hypoglycemia#
 3. Kalra S, Mukherjee JJ, Venkataraman S, Bantwal G, Shaikh S, Saboo B, Das AK, Ramachandran A. Hypoglycemia: The neglected complication. Indian J Endocrinol Metab. 2013 Sep;17(5):819-34. doi: 10.4103/2230-8210.117219. PMID: 24083163; PMCID: PMC3784865, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3784865/
 4. Silbert R, Salcido-Montenegro A, Rodriguez-Gutierrez R, Katabi A, McCoy RG. Hypoglycemia Among Patients with Type 2 Diabetes: Epidemiology, Risk Factors, and Prevention Strategies. Curr Diab Rep. 2018 Jun 21;18(8):53. doi: 10.1007/s11892-018-1018-0. PMID: 29931579; PMCID: PMC6117835., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6117835/

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera